Vol. 1 No. 1 (2018): Dignity and Value of the Family
Articles

Kilka uwag na temat wykładni i znaczenia art. 18 Konstytucji RP

Bartosz Zalewski
Bio
Published 12.12.2018
How to Cite
Zalewski, B. (2018). Kilka uwag na temat wykładni i znaczenia art. 18 Konstytucji RP. The Legal Culture, 1(1), 26-35. https://doi.org/10.37873/legal.2018.1.1.6

Abstract

Przedmiotem artykułu jest analiza znaczenia art. 18 Konstytucji RP– szczególnie w zakresie w jakim definiuje on małżeństwo, jako związekkobiety i mężczyzny – z uwzględnieniem podstawowych metod wykład-ni. Celem pracy jest wykazanie, że małżeństwem w polskim porządkuprawnym może być jedynie związek kobiety i mężczyzny zawarty w od-powiednim trybie, jak również, że z treści art. 18 ustawy zasadniczejwyprowadzić można adresowany do prawodawcy zwykłego zakaz in-stytucjonalizacji związków alternatywnych dla małżeństwa.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Banaszak B., Konstytucyjna regulacja małżeństwa a prawo do zawarcia małżeństwa, [w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, red. M. Jabłoński,
 2. E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014.
 3. Banaszkiewicz B., „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny”. O niektórych implikacjach art. 18 Konstytucji RP, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” t. 22, z. 3, 2013.
 4. Borysiak W., komentarz do art. 18 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz art. 1–86, red. M. Safjan i L. Bosek, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016.
 5. Dobrowolski M., Status prawny rodziny w świetle nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” t. 7, nr 4, 1999.
 6. Dudek D., Opinia w sprawie ustawy o związkach partnerskich, „Przegląd Sejmowy” t. 20, z. 4(111), 2012.
 7. Garlicki L., komentarz do art. 18 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 1, Wstęp, art. 1–29, red. nauk. L. Garlicki i M. Zubik, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.
 8. Granat M., [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, wyd. 5, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin 2008.
 9. Jezusek A., Możliwość instytucjonalizacji związku osób tej samej płci w świetle art. 18 Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” t. 23, z. 4(129), 2015.
 10. Jurewicz A., Domniemanie ojcostwa – ratio decidendi ustawodawcy, „Zeszyty Prawnicze UKSW” t. 6, z. 1, 2006. DOI: https://doi.org/10.21697/zp.2006.6.1.07
 11. Korybski A., Leszczyński L., Pieniążek A., Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.
 12. Łętowska E., Woleński J., Instytucjonalizacja związków partnerskich a Konstytucja RP z 1997 r., „Państwo i Prawo” t. 68, z. 6, 2013.
 13. Olszówka M., Konstytucyjny obowiązek otoczenia małżeństwa ochroną i opieką, [w:] Prawa i obowiązki członków rodziny, t. 1, red. M. Gołowkin-Hudała, A. Wilk i P. Sobczyk, Wydawnictwo IUSatTAX, Opole 2017.
 14. Oszkinis B., Pojęcie konkubinatu w świetle polskiej doktryny i orzecznictwa, „Miscellanea Historico-Iuridica” t. 13, z. 2, 2014. DOI: https://doi.org/10.15290/mhi.2014.13.02.11
 15. Piątkowski J., Kordasiewicz B., Prawo spadkowe. Zarys wykładu, LexisNexis Polska, Warszawa 2011.
 16. Pilich M., Związki quasi-małżeńskie w polskim prawie prywatnym międzynarodowym, „Państwo i Prawo” t. 66, z. 2, 2011.
 17. Piotrowski R., Opinia w sprawie ustawy o związkach partnerskich, „Przegląd Sejmowy” t. 20, z. 4(111), 2012.
 18. Skrzydło W., Art. 18, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Lex 2013.
 19. Smyczyński T., Ochrona rodziny w Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” t. 49, z. 2, 1994.
 20. Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014.
 21. Sójka-Zielińska K., Historia prawa, wyd. 13, LexisNexis Polska, Warszawa 2009.
 22. Sztychmiler R., Konstytucyjna ochrona małżeństwa i rodziny a ekspansja gender, „Studia Prawnoustrojowe” t. 27, 2015.
 23. Szydło M., Opinia prawna na temat petycji nr 145–243/17 w sprawie wprowadzenia ustawowej możliwości zawierania związków partnerskich, znak: BAS-WAP-1317/2017, http://orka.sejm.gov.pl/petycje.nsf/nazwa/243/$file/243.pdf, dostęp: 26 lipca 2018.
 24. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 Nr 9, poz. 59).
 25. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93).
 26. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2007 r., sygn. IV CSK 301/07, Lex nr 361309.
 27. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2005, sygn. K 18/04, OTK-A 2005/5/49.
 28. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2011 r., sygn. SK 11/09, OTK-A 2011/4/32.
 29. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2005 r., sygn. K 18/04, OTK-A 2005/5/49.
 30. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2013 r., sygn. P 40/12, OTK-ZU 2013/9A/133. DOI: https://doi.org/10.15290/sia.2014.12.13
 31. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 maja 2005 r., sygn. K 16/04, OTK-A 2005/5/51.
 32. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2011 r., sygn. SK 11/09, OTK-A 2011/4/32.
 33. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2000 r., sygn. SK 21/99, OTK 2000/5/144.
 34. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 maja 2004 r., sygn. K 8/03, OTK-A 2004/5/37.
 35. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 2016 r., sygn. K 13/15, OTK-A 2016/88.