Polityka prywatności

 

Klauzula informacyjna dotycząca formularza rejestracji do systemu redakcyjnego czasopisma „Kultura Prawna”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L119/1, dalej: RODO) wskazujemy, że:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa (dalej jako Instytut lub administrator danych).  

Pana/Pani dane osobowe wprowadzone do formularza rejestracji na stronie internetowej czasopisma „Kultura Prawna” wydawanego przez Instytut mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. realizacji procesu wydawniczego związanego z opublikowaniem nadesłanych tekstów (artykułów naukowych, glos, komentarzy, not, recenzji itp.),
 2. opublikowania imienia, nazwiska, stopnia lub tytułu naukowego oraz afiliacji autora bądź recenzenta,
 3. wysyłki autorskich numerów drukowanych czasopisma,
 4. wysyłki newslettera,
 5. w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszym Instytutem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych wydarzeniach publicznych innych akcjach społecznych, a także o możliwościach wspierania działalności naszego Instytutu.

Przetwarzanie Pana/Pani danych we wskazanych powyżej celach uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO.   

Podanie danych osobowych w formularzu rejestracji jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe realizacja celów wskazanych w pkt 2 powyżej.

Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani prawo do: 

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii danych,   
 2. sprostowania danych,   
 3. usunięcia danych,  
 4. ograniczenia przetwarzania danych,  
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania   
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska)  

Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Instytutu, przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej <iod@ordoiuris.pl>.  

Do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty świadczące na rzecz Instytutu usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe, a także inne podmioty związane z procesem wydawniczym, bazy danych i inne portale informacyjne, promocyjne, naukowe.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię, ale może się okazać, że w przyszłości Instytut zadecyduje o przekazaniu danych do państwa trzeciego, wyłącznie w zakresie, na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Instytut zapewni możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.   

Podane przez Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.  

Pana/Pani dane osobowe wskazane w formularzu rejestracji będą przechowywane najpóźniej do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.  

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych w Instytucie mogą Państwo zapoznać się w Polityce prywatności na stronie <https://ordoiuris.pl/polityka-prywatnosci>.

 

Polityka wykorzystywania plików cookies

Dla Państwa wygody niniejsza witryna internetowa używa pliki cookies w następujących celach:

Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze lub innym urządzeniu w podanych wyżej celach. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez ustawienia swojej przeglądarki.  Należy jednak pamiętać, że usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania z tej witryny.

Witryna korzysta niekiedy z usług internetowych osób trzecich do wyświetlania określonych treści, na przykład obrazów lub filmów wideo. Nie jesteśmy w stanie uniemożliwić tym stronom czy domenom zbierania informacji dotyczących sposobu korzystania z umieszczonych tam treści przez naszych użytkowników. Aby zapoznać się ze sposobem wykorzystywania przez nie pozyskanych informacji o użytkownikach oraz możliwościami rezygnacji z odpowiednich cookies lub usunięcia takich danych, należy przeczytać warunki korzystania z tych stron w zakresie prowadzonej polityki prywatności i plików cookies.