Tom 5 (2022)
Artykuły

Rejestracja związków wyznaniowych w Rzeczpospolitej Polskiej oraz w Federacji Rosyjskiej

Paweł Tempczyk
Uniwersytet Warszawski
Bio

Opublikowane 31-12-2022

Słowa kluczowe

 • rejestracja związków wyznaniowych,
 • Federacja Rosyjska,
 • kościół,
 • wolność religijna

Jak cytować

Tempczyk, P. (2022). Rejestracja związków wyznaniowych w Rzeczpospolitej Polskiej oraz w Federacji Rosyjskiej. The Legal Culture, 5. https://doi.org/10.37873/legal.2022.5.92

Abstrakt

Artykuł dotyczy zasad rejestracji kościołów i związków wyznaniowych w Rzeczpospolitej Polskiej oraz w Federacji Royjskiej. Celem tak zarysowanego tematu było krótkie przedstawienie obecnej sytuacji prawnej w Polsce oraz zestawienie ich z rosyjskimi rozwiązaniami. W opracowaniu publikacji posiłkowano się konstytucją Federacji Rosyjskiej, ustawą o wolności sumienia i związkach religijnych, analizami i publikacjami naukowców i ekspertów, danymi statystycznymi oraz przytoczono wyrok Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej. 

Analiza jurisprudencji Federacji Rosyjskiej dowodzi, że proces rejestracji związków wyznaniów w zupełności odbiega od przyjętych standardów w Polsce.

Po pierwsze, prawo rosyjskie w znacznym stopniu umożliwia nieskrępowaną działalność związków wyznaniowych w postaci lokalnych grup religijnych, czego polskie ustawodawstwo nie przewiduje. Po drugie, w Federacji Rosyjskiej istnieją liczne podziały kompetencyjne w kwestii nadzoru pomiędzy władzami federalnymi, a lokalnymi. Po trzecie, rosyjskie przepisy konstytucyjne i tzw. ustawa antyekstremistyczna są normami prawnymi, które dopuszczają legalną interwencję organów administracji w działania danego zrzeszenia. Po czwarte, polskie przepisy wydają się stosunkowo liberalne w kwestii cenzusu ilościowego (100 osób) w procesie rejestracji ogólnokrajowego związku wyznaniowego. 

W związku z planowanymi pracami legislacyjnymi nad nowelizacją przepisów w zakresie rejestracji związków wyznaniowych w Polsce, artykuł stanowi ciekawą komparatystykę rozwiązań polskich i rosyjskich w tym obszarze. 

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

 1. Konstytucja Federacji Rosyjskiej z dnia 12 grudnia 1993 r. (z poprawkami przyjętymi w głosowaniu ogólnokrajowym w dniu 07.01.2020 r.), ros. Конституция Рoссийской Фeдерации с 12 декабря 1993 года (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
 3. Ustawa federalna z dnia 26 września z 1997 r. o wolności sumienia i związkach wyznaniowych (ros. Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях").
 4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. 1989 nr 29 poz. 155 z zm.).
 5. Russians return to religion, but not to church, 10.02.2014, https://www.pewresearch.org/religion/2014/02/10/russians-return-to-religion-but-not-to-church/, (data dostępu: 18.10.22).
 6. Ł. Bernaciński, Czy społeczeństwo naprawdę chce chronić budzące wątpliwości związki wyznaniowe?, 19.07.2022, https://ordoiuris.pl/node/4048, (data dostępu: 18.10.22).
 7. P. Sobczyk, Negocjacje i zawarcie umowy z art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, [w:] Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), red. P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2013, s. 286.
 8. T.J. Zieliński, Regulacja stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi w trybie art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, „Państwo i Prawo”, nr 7 (2003), s. 52-53.
 9. J. Matwiejuk, Konstytucyjno-ustawowa pozycja związków wyznaniowych w Federacji Rosyjskiej, Białystok 2016, s. 201.
 10. International Religious Freedom Report 2021 – Russia, United States Department of State, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/05/RUSSIA-2021-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf, (data dostępu: 18.10.22).
 11. Wyrok Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r., АКПИ17-238 (ros. Pешение Верховного Суда Российской Федерации от 20 апреля), http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1538264, (data dostępu: 28.11.22).
 12. Religious Freedoms Crackdowns Intensify in Russia with Fresh Arrests of Jehovah’s Witnesses, 29.03.21, https://www.persecution.org/2021/03/29/religious-freedoms-crackdowns-intensify-russia-fresh-arrests-jehovahs-witnesses/, (data dostępu: 30.08.22).