Rada naukowa

Rada naukowa czasopisma „Kultura Prawna” jest organem opiniodawczym i doradczym redakcji. Konsultuje profil czasopisma i główne kierunki działalności wydawniczej. W skład rady wchodzą uznani badacze, przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych: prawnicy, socjolodzy, antropolodzy, filozofowie oraz teolodzy.