O czasopiśmie

                                                                                                                         

„Kultura Prawna” (ISSN wersji online: 2719-8286; ISSN wersji papierowej: 2545-3734) jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Celem naszego czasopisma jest publikacja polsko- i anglojęzycznych tekstów naukowych (artykułów, glos do orzeczeń sądowych, komentarzy, recenzji książkowych etc.) poświęconych wszelkim zagadnieniom prawnym rozpatrywanym w świetle takich dyscyplin naukowych jak filozofia, historia myśli politycznej i prawnej, politologia, socjologia, antropologia czy kulturoznawstwo.

Jesteśmy przekonani, że prawo jest zjawiskiem na tyle złożonym, iż nie może być ujmowane jedynie jako zbiór przepisów ogłaszanych przez organy władzy państwowej. Dla nas prawo jest szczególnym przejawem kultury. Dlatego bierzemy pod uwagę złożony charakter rzeczywistości normatywnej wraz z całym otaczającym ją kontekstem aksjologicznym, kulturowym i historycznym. Wierzymy, że prawo jest należycie rozumiane dopiero wtedy, gdy jest przedmiotem interdyscyplinarnych badań.

Interesuje nas prawo jako część kultury. Interesuje nas kultura prawna.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy podzielają tę perspektywę badawczą.

Staramy się, aby nasze czasopismo było dostępne bez ograniczeń dla jak największej liczby czytelników. Dlatego "Kultura Prawna" jest czasopismem działającym w modelu Otwartego Dostępu (Open Access), a publikowane na jej łamach teksty dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).

Pracujemy na oprogramowaniu redakcyjnym Open Journal Systems, za pośrednictwem którego prowadzimy proces wydawniczy od nadesłania tekstu do jego publikacji. Każdy z opublikowanych tekstów posiada swój własny nr DOI (Digital Object Identifier). Nasze czasopismo zintegrowane jest z systemem ORCID, a każdy zgłoszony tekst jest sprawdzany przez program antyplagiatowy iThenticate. Celem zagwarantowania przestrzegania zasad uczciwości i rzetelności naukowej oraz publikacyjnej stosujemy procedury COPE (Committee on Publication Ethics).

Mamy świadomość, że współczesna nauka opiera się w coraz większej mierze na współpracy międzynarodowej. Dlatego w naszej bieżącej pracy redakcyjnej i działalności publikacyjnej współpracujemy z węgierskim The Ferenc Mádl Institute of Comparative Law (MFI).

Jesteśmy przekonani, że taki sposób działania i pracy przyczyni się do przyrostu wiedzy oraz rozwoju debaty naukowej.