Tom 4 Nr 1-2 (2021)
Artykuły

Niedopuszczalność transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia ze względu na sprzeczność z podstawową zasadą porządku prawnego RP.

Maciej Węglarz
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Opublikowane 2022-10-10

Słowa kluczowe

  • transkrypcja,
  • klauzula,
  • Konstytucja RP,
  • aksjologia,
  • niedopuszczalność

Jak cytować

Węglarz, M. (2022). Niedopuszczalność transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia ze względu na sprzeczność z podstawową zasadą porządku prawnego RP. The Legal Culture, 4(1-2). https://doi.org/10.37873/legal.2021.4.1-2.63

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2019 r. (II OPS 1/19), stwierdzającej niedopuszczalność transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka rodziców tej samej płci. Artykuł prezentuje zasadnicze motywy rozstrzygnięcia, charakteryzując jednocześnie podstawowe instytucje prawne, które znalazły zastosowanie w ramach przedmiotowego rozstrzygnięcia. Są to więc instrumenty normatywne wyrażone w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463, 695) zobowiązujące kierownika urzędu stanu cywilnego do odmowy dokonania transkrypcji w przypadku sprzeczności tejże z podstawowymi zasadami prządku prawnego RP. Następnie związana z powyższym, występująca na gruncie prawa prywatnego międzynarodowego instytucja klauzuli porządku publicznego. Tłem (które nie ogranicza się jednak do li tylko akcesoryjnej roli), dla niniejszych rozważań są owe podstawowe zasady porządku prawnego RP, w szczególności zaś kluczowy dla wskazanego rozstrzygnięcia art. 18 Konstytucji RP, stanowiący o istocie małżeństwa i jego ochronie w świetle polskiej aksjologii konstytucyjnej. Artykuł prezentuje zasadnicze stanowiska doktryny i orzecznictwa w kluczowych dla niniejszej problematyki kwestiach. Systematyka pracy jest następująca: najpierw przedmiotem analizy jest uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego, następnie charakteryzowane w oparciu o naukę prawa i judykaturę, wskazane instytucje prywatnoprawne, następnie zaś odniesienie tychże i ich rola w świetle aksjologii Konstytucji RP.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

1. Nowicki M. A.: Schalk i Kopf przeciwko Austrii - wyrok ETPC z dnia 24 czerwca 2010 r., skarga nr 30141/04, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2010, SIP LEX, 2011, s. 263, SIP LEX 2011.
2. Nowicka A.: [w:] Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, red. J. Poczobut, Warszawa 2017, art. 7.
3. Pazdan M.: Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa, 2017.
4. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2013 r. I CSK 697/12, SIP LEX nr 1396299.
5. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2013 r. I CSK 769/12, SIP LEX nr 1532958.
6. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2014 r. II OSK 1298/13, SIP LEX nr 1772336.
7. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2019 r. II OPS 1/19, SIP LEX nr 2746435.
8. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 19 marca 2020 r. II SA/Sz 1075/19, SIP LEX nr 2956995.
9. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2020 r. II OSK 1059/18, SIP LEX nr 3022170.
10. Zacharasiewicz M.: Prawo Prywatne Międzynarodowe. Komentarz, red. M. Pazdan, Warszawa, 2018, SIP LEGALIS.
11. Zacharasiewicz M.: Prawo Prywatne Międzynarodowe. System Prawa Prywatnego, t. 20A, red. M. Pazdan, Warszawa, 2014, s. 482.
12. Żaczkiewicz-Zborska K.: NSA: Dziecko dwóch kobiet nie uzyska transkrypcji aktuurodzenia,https://www.prawo.pl/samorzad/dziecko-dwoch-kobiet-nie-uzyska-transkrypcji-aktu-urodzenia,496308.html [dostęp: 11.10.2020r.].