Proces recenzji

Ocena wstępna

Po otrzymaniu pracy Zespół Redakcyjny dokonuje oceny wstępnej, której przedmiotem jest sprawdzenie, czy złożona praca jest zgodna z przedmiotem i zakresem tematycznym czasopisma. Ocenie podlega też czy przedstawiony tekst ze względu na swoją strukturę, objętość, styl i formę prowadzenia wywodu jest zgody tematycznie z jednym z działów czasopisma. Sprawdza się też czy przekazana praca spełnia wymogi formalne. W przypadku stwierdzenia, że przekazana praca przejdzie pozytywnie ocenę wstępną, Autor zostanie powiadomiony o rejestracji pracy i rozpoczęciu procesu oceny merytorycznej. Zespół Redakcyjny jest uprawniony do odrzucenia przekazanej pracy w przypadku, gdy jest niezgodna z obszarem tematycznym czasopisma lub też cechuje się nieznaczną, lub niską wartością naukową. W przypadku, gdy przekazana praca nie spełnia wymagań formalnych, może ona zostać zwrócona Autorowi do korekty. Ostatecznie podjęcie decyzji o przekazaniu pracy do podwójnie ślepej recenzji jest dyskrecjonalną decyzją Zespołu Redakcyjnego.

Ocena merytoryczna

Czasopismo wykorzystuje system podwójnie ślepej recenzji (double blind review): autorzy nie znają tożsamości recenzentów i vice versa. Termin przekazania pracy do recenzji zależy od dostępności recenzentów. Recenzenci po otrzymaniu pracy mają dwa tygodnie na przedstawienie swojej opinii. Prace będą przekazywane dwóm Recenzentom zewnętrznym tj. spoza Instytutu Ordo Iuris oraz Zespołu Redakcyjnego. Czasopismo będzie dokładać starań, by recenzentami w przeważającej mierze byli pracownicy akademiccy ze stopniem doktora lub wyższym, a także by nie pochodzili oni z instytucji Autora pracy. Ze względu na wymogi podwójnie ślepej recenzji anonimowość autora i recenzentów zostanie zachowana przez cały okres oceny. Recenzenci będą dokonywać recenzji zgodnie z formularzem recenzji. Celem Recenzji będzie ustalenie znaczenia naukowego tekstu. Recenzenci są obowiązani poinformować Zespół Redakcyjny, jeżeli zauważą, że przekazana praca nie jest ich zdaniem oryginalna lub zawiera naruszenia praw autorskich. Recenzenci powinni odmówić recenzji, jeżeli z jakiegokolwiek powodu znają tożsamość autora lub posiedli taką wiedzę w trakcie. W przypadku, gdy recenzje zalecają drobne zmiany niewymagające jednak w ocenie Recenzentów ponownej recenzji, Autor zostanie poproszony o ich wprowadzenie. W przypadku, gdy z recenzji wynika potrzeba wprowadzania poważnych zmian, przeprowadzona może zostać ponowna recenzja po ich wprowadzeniu. Ponowna recenzja może być przeprowadzona dwukrotnie. Jeżeli po dwóch ponownych recenzja praca w ocenie Recenzentów nie będzie nadawała się do publikacji, zostanie ona odrzucona bez prawa do ponownego złożenia. W przypadku rozbieżności między Recenzentami co do oceny pracy powołany zostanie trzeci recenzent. Stosownie do wyników procesu recenzyjnego Zespół Redakcyjny zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia złożonych prac, jak też zasugerowania autorowi (autorom) zmian o charakterze redakcyjnym, które nie dotykają istoty pracy.

Autor po otrzymaniu recenzji ma tydzień na przekazanie poprawionej wersji pracy do redakcji. W przypadku przesłania pracy po tym terminie może ona zostać skierowana do ponownej recenzji. Przypadki szczególne będą odrębnie rozpatrywane przez Zespół Redakcyjny.

W przypadku zaakceptowania pracy do publikacji rozpoczyna się proces jej przygotowania do publikacji (korekta językowa, skład etc.), po czym podejmowana jest przez Zespół Redakcyjny decyzja, w którym numerze zostaną opublikowana.

Prośba o wprowadzenie zmian

Prośba o wprowadzenie zmian przekazana Autorowi, na jakimkolwiek etapie przedstawionego powyżej procesu nie oznacza zobowiązania do wydania pracy ze strony Kultury Prawnej. Zobowiązanie to zostaje podjęte dopiero w przypadku przekazania przez Zespół Redakcyjny autorowi zaświadczenia o przyjęciu pracy do publikacji.

Recenzje i materiały źródłowe

Przekazane prace podlegają ocenie przez Zespół Redakcyjny. W przypadku uznania przez Zespół Redakcyjny, że przedstawiona praca wymaga drobnych zmian, Autor zostanie poproszony o ich wprowadzenie. Po zaakceptowaniu pracy zostanie ona skierowana do procesu wydawniczego. Na żądanie Autora może on otrzymać zaświadczenie o przyjęciu pracy do publikacji.

Po zakończeniu procesu wydawniczego wersja wstępna tekstu jest przekazywana autorowi w celu ostatniego przeglądu i zatwierdzenia. Autorzy mają siedem dni kalendarzowych na zatwierdzenie tekstu, w przypadku nieudzielenia odpowiedzi w tym terminie redakcja czasopisma uznaje, że autorzy zaakceptowali milcząco przesłaną im wersję tekstu.