Tom 2 Nr 1 (2019): Czesławowi Martyniakowi in memoriam
Artykuły

Wpływ tradycji liberalnej i chrześcijańskiej na powstanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz współczesne rozumienie praw człowieka

Tomasz Rowiński
Bio

Opublikowane 09-11-2020

Słowa kluczowe

  • prawa człowieka,
  • prawo naturalne,
  • filozofia chrześcijańska,
  • filozofia nowożytna,
  • filozofia polityczna,
  • filozofia prawa
  • ...More
    Less

Jak cytować

Rowiński, T. (2020). Wpływ tradycji liberalnej i chrześcijańskiej na powstanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz współczesne rozumienie praw człowieka. The Legal Culture, 2(1), 125–141. https://doi.org/10.37873/legal.2019.2.1.65

Abstrakt

Studium opisuje przemiany koncepcji prawa naturalnego oraz ich wpływ na ukształtowanie się Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Szczególnie uwzględnia wpływ ewolucji pojmowania aktywności politycznej w Kościele katolickim, który dokonał się za sprawą oddziaływania myśli Jacquesa Maritaina na prace nad tekstem Konwencji, a także sposób kształtowania się liberalno-oświeceniowego ujęcia prawa naturalnego. Studium stara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tradycja liberalno-oświeceniowa odrzuciła koncepcję prawa naturalnego, a także całkowicie odmiennie od stanowiska np. Kościoła katolickiego interpretuje prawa człowieka.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Amnesty International opowiada się za możliwością dokonania aborcji przez kobiety w niebezpieczeństwie, 14.06.2007, https://amnesty.org.pl/amnesty-international-opowiada-si%C4%99-za-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci%C4%85-dokonania-aborcji-przez-kobiety-w-niebezpiecze%C5%84stwie/, dostęp: 16.03.2020.

Bars H., Polityka według Maritaina, przeł. J. Łoś, Londyn 1969.

Benedykt XVI, Do uczestników kongresu zorganizowanego przez Europejską Partię Ludową, „L’Osservatore Romano” (edycja polska), 8 (2006).

Benedykt XVI, Multiplikacja praw i niszczenie pojęcia prawa. Zagadnienia do dyskusji wokół książki Marcella Pery „Kościół, prawa człowieka i oderwanie od Boga”, przeł. M. Górecka, K. Kozak, [w:] Ratzinger J. (Benedykt XVI), Uwolnić wolność. Wiara a polityka w trzecim tysiącleciu, Teksty wybrane, t. 5, Polityka i wiara, Lublin 2018.

Benedykt XVI, Wykład w Ratyzbonie, „Christianitas”, nr 29–30 (2006).

Bolté P.-É., Les droits de l‘homme et la papauté contemporaine. Synthèse et textes, Montreal 1975.

Borkowska M., Antyintelektualizm, [w:] Borkowska M., Oślica Balaama. Apel do duchownych panów, Kraków 2018, s. 49–58.

Bortkiewicz P., Noury R., Watykan kontra Amnesty International, dwugłos, „Rzeczpospolita” z 14.06.2007, https://archiwum.rp.pl/artykul/690620-Watykan-kontra-Amnesty-International.html, dostęp: 03.04.2020.

Dickès-Lafargue G., Dylemat Maritaina, przeł. P. Milcarek, „Christianitas”, nr 45–46 (2011).

Domagają się prawa do zabijania, „Gość Niedzielny”, nr 18 (2008), https://www.gosc.pl/doc/767475.Domagaja-sie-prawa-do-zabijania, dostęp: 16.03.2020.

Dostępność bezpiecznej i legalnej aborcji w Europie, rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 1607 (2008), http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xNzYzOCZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTE3NjM4, dostęp: 05.05.2020.

Grad P., O pojęciu tradycji. Studium krytyczne kultury pamięci, Warszawa 2017.

Grzybowski J., Maritain i nowa cywilizacja chrześcijańska, Warszawa 2007.

Hemming L., Kult jako objawienie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość katolickiej liturgii, przeł. L. Bigaj, Kraków 2019.

Jana XXIII, Pacem in terris, oprac. J. Majka, wyd. 1, Paris 1963.

Jan Paweł II, Przemówienie Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II wygłoszone na forum 50. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (Nowy Jork, 5 października 1995 r.), „Materiały i studia”, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, nr 100 (1996).

John Paul II, Address of His Holiness Jahn Paul II to the 34th General Assembly of the United Nations, New York,Tuesday, 2 October 1979, http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1979/october/documents/hf_jp-ii_spe_19791002_general-assembly-onu.html, data dostępu 16.09.2020,

Jurek M., Między chrześcijańską cywilizacją a Chrześcijańską Demokracją, „Christianitas” z 11.26.2012, http://christianitas.org/news/marek-jurek-miedzy-chrzescijanska-cywilizacja-a-chrzescijanska-demokracja/, dostęp: 16.03.2020.

Kerr F., Katoliccy teolodzy XX wieku. Od neoscholastyki do mistyki oblubieńczej, przeł. A. Wojtasik, Kraków 2011.

Komitety ONZ: Ochrona płodu musi ustąpić przed prawami kobiet, oko.press, 30.05.2018, https://oko.press/komitety-onz-ochrona-plodu-musi-ustapic-przed-prawami-kobiet-analiza/ dostęp: 14.06.2020.

Kośmiński P., Aborcja. Komisarz praw człowieka Rady Europy wzywa polski parlament do odrzucenia projektu ustawy, „Gazeta Wyborcza” z 23.03.2018, https://wyborcza.pl/7,75398,23179212,aborcja-komisarz-praw-czlowieka-rady-europy-wzywa-polski-parlament.html?disableRedirects=true, dostęp: 16.03.2020.

Lévi-Strauss C., Myśl nieoswojona, przeł. A. Zajączkowski, Warszawa 1969.

MacIntyre A., Bóg, filozofia, uniwersytety. Wybrane zagadnienia z historii katolickiej tradycji filozoficznej, przeł. A. Łagodzka, Warszawa 2013.

Maritain J., Człowiek i państwo, przeł. A. Grobler, Kraków 1993.

Maritain J., Humanizm integralny, przeł. M. Reutt, Warszawa 1981.

Maritain J., On the Philosophy of History, New York 1957.

Maritain J., Primauté du spirituel, Paris 1927.

Mazurek F.J., Stanowisko Kościoła wobec Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, „Ethos”, t. 12, nr 1–2 (1999), http://dlibra.kul.pl/Content/29966/20_stanowisko_kosciola.pdf, dostęp: 13.03.2020.

Palko V., Lwy nadchodzą. Jak obronić chrześcijańską Europę?, przeł. zespół pod kier. Ł. Wojciechowskiego, Gdańsk 2019.

Pascal B., Myśli, przeł. T. Żeleński, Warszawa 1989.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Warszawa 1958.

Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zatrzymajaborcję.pl, dostęp: 16.03.2020.

Rowiński T., Cywilizacja przemocy. Bardzo krótkie wprowadzenie do nowoczesnej kultury liberalnej, „Christianitas”, nr 67–68 (2017).

Rowiński T., Między sensus catholicus a secular reason. Katolickie potyczki z politycznością, [w:] Rowiński T., Bękarty Dantego. Szkice o zanikaniu i odradzaniu się widzialnego chrześcijaństwa, Kraków 2015, s. 195–222.

Rowiński T., Czy wszyscy jesteśmy antyklerykałami? Od autonomii świeckości do antyklerykalizmu politycznego, [w:] Rowiński T., Bękarty Dantego. Szkice o zanikaniu i odradzaniu się widzialnego chrześcijaństwa, Kraków 2015, s. 303–336.

Rowiński T., Konserwatyzm jako polityka postchrześcijańska, „Christianitas”, nr 78 (2019).

Rybińska A., Gmiter M., Lekcje o seksie albo więzienie, „Rzeczpospolita” z 10.03.2011, https://www.rp.pl/artykul/624774-Lekcje-o-seksie-albo-wiezienie.html, dostęp: 16.03.2020.

Szlachta B., Nowożytny przełom w pojmowaniu prawa naturalnego, [w:] Szlachta B., Wokół katolickiej myśli politycznej, Kraków 2008.

Szymański K., Chrześcijańska rodzina wobec państwa i w świetle prawa, a szanse, problemy, zagrożenia, konflikty, rejestracja wykładu wideo z 29.10.2015, https://teologiapolityczna.pl/konrad-szymanski-chrzescijanska-rodzina-wobec-panstwa-2, dostęp: 17.03.2020.