Tom 6 (2023)
Varia

Czy w Unii Europejskiej można powrócić do formalnej koncepcji państwa prawnego?

Opublikowane 29-12-2023

Słowa kluczowe

  • praworządność, państwo prawne, upolitycznienie Unii Europejskiej

Jak cytować

Łabno, A. (2023). Czy w Unii Europejskiej można powrócić do formalnej koncepcji państwa prawnego?. The Legal Culture, 6. https://doi.org/10.37873/legal.2023.6.120

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest rozważenie wysuwanego postulatu, by Unia Europejska odstąpiła od zamiaru wymuszenia na państwach członkowskich spełnienia warunków praworządności materialnej. Miałoby to, jak można sądzić, doprowadzić do utrzymania i utrwalenia spoistości Unii poprzez wykluczenie dalszego jej upolityczniania oraz przede wszystkim umożliwić zachowanie tożsamości krajów członkowskich. Powstaje jednakże fundamentalne pytanie, czy forsowana w Unii koncepcja praworządności jest właśnie tym celem, do którego realizacji faktycznie ona dąży, czy raczej jest to metoda osiągnięcia zgoła innych celów. Jest to pytanie niezwykle istotne zwłaszcza w kontekście przyjęcia w Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego (AFCO) projektu zmian w Traktacie o Unii Europejskiej oraz w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zakładających powołanie federalnej Unii Europejskiej.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

  1. Grześkowiak-Krwawicz A., Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee, Toruń 2018.
  2. Krzynówek-Arndt A., Państwo prawa w klasycznej tradycji zachodniej i późnej nowoczesności w kontekście sporów wokół klauzuli demokratycznego państwa prawnego, „Przegląd Sejmowy” 2018, nr 3(146).
  3. Łabno A., Wolność i solidarność – antynomia czy dopełnienie w aksjologii współczesnego konstytucjonalizmu? [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej po 20 latach obowiązywania, red. A. Łabno, Warszawa 2020.
  4. Milbank J., „Lewicowy integralizm” – katolicka nauka społeczna jako teologia polityczna [w:] Myśląc z Janem Pawłem II. Wykłady Janopawłowe 2021/2022, red. D. Karłowicz, Rzym–Warszawa 2023.
  5. Morawski L., Rządy prawa i rządy korporacji. Logika rozwoju państwa prawa, „Prawo i Więź” 2015, r. IV, nr 2(12).
  6. Nowacki J., Rządy prawa. Dwa problemy, Katowice 1995.
  7. Ochmann-Staniszewska S., Od stabilizacji do kryzysu władzy królewskiej. Państwo Wazów [w:] Między monarchią a demokracją. Studia z dziejów Polski XV–XVIII wieku, red. A. Sucheni-Grabowska, M. Żaryn, Warszawa 1994.
  8. Pietrzyk-Reeves D., Ład rzeczypospolitej. Polska myśl polityczna XVI wieku a klasyczna tradycja republikańska, Kraków 2012.
  9. Szlachta B., Prawo naturalne uwzględniane w Konstytucji RP z 1997 r.? Wątpliwości historyka myśli politycznej [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej po 20 latach obowiązywania, red. A. Łabno, Warszawa 2020.