Tom 4 Nr 1-2 (2021)
Glosy i opinie

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2014 roku (II KK 24/14)

Marcin Galiński
Brak

Opublikowane 2022-10-10

Słowa kluczowe

 • czyn ciągły,
 • nieletniość,
 • odpowiedzialność karna

Jak cytować

Galiński, M. (2022). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2014 roku (II KK 24/14) . The Legal Culture, 4(1-2). https://doi.org/10.37873/legal.2021.4.1-2.85

Abstrakt

Przedmiotem niniejszej glosy jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2014 roku (sygn. II KK 24/14). W głosowanym orzeczeniu Sąd Najwyższy stwierdził, iż w przypadku popełnienia czynu ciągłego przez sprawcę, który części zachowań dopuścił przed ukończeniem 17 roku życia, a części po ukończeniu lat 17, odpowiedzialność karna takiego sprawcy jest ograniczona tylko do części zachowań, które zostały popełnione po ukończeniu przez sprawcę 17 roku życia. W glosie dokonano rozważono trafność przywołano poglądu w szczególności poprzez wykładnię art. 6 § 1, art. 10 § 1 oraz art. 12 § 1 k.k. W niniejszej glosie zaaprobowano pogląd przedstawiony przez Sąd Najwyższy.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

 1. Literatura:
 2. Giezek J. [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. Giezek J., Lex 2012.
 3. Kardas P., Okoliczności wyłączające przestępność lub karalność zachowania a konstrukcja czynu ciągłego, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 1.
 4. Kardas P., Czyn ciągły i ciąg przestępstw [w:] System prawa karnego. Tom 4. Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej, red. Paprzycki L.K., Warszawa 2013.
 5. Konarska-Wrzosek V. [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Konarska-Wrzosek V., Lex 2016.
 6. Kozłowska-Kalisz P. [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Mozgawa M., Lex 2017.
 7. Majewski J., Czas popełnienia przestępstwa. Wybrane zagadnienia definicyjne [w:] Czas i jego znaczenie w prawie karnym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej, Wydział Prawa i Administracji UG, Gdańsk 2007, red. Warylewski J., Gdańsk 2010.
 8. Marek A., Czas popełnienia przestępstwa a konstrukcja tzw. czynu ciągłego [w:] Czas i jego znaczenie w prawie karnym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej, Wydział Prawa i Administracji UG, Gdańsk 2007, red. Warylewski J., Gdańsk 2010.
 9. Marek A., O fikcji jednoczynowości przestępstwa i jej konsekwencjach raz jeszcze, „Prokuratura i Prawo”, nr 1-2, rok 2010.
 10. Nawrocki M., Czas popełnienia czynu zabronionego w polskim prawie karnym. Podstawowe zagadnienia materialno-prawne, Szczecin 2014.
 11. Nawrocki M., Znaczenie wieku sprawcy niejednochwilowego czynu zabronionego (uwagi w związku z orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych), „Palestra” 2016, nr 4.
 12. Nawrocki M., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2016 roku, III KK 225/16, „Acta Iuris Stetinensis” 2017, nr 4 (20), https://doi.org/10.18276/ais.2017.20-01, dostęp: 15.06.2022. DOI: https://doi.org/10.18276/ais.2017.20-01
 13. Nawrocki M., O sposobie ustalania dolnej granicy wieku odpowiedzialności karnej, „Państwo i Prawo” 2019, z. 9 (883).
 14. Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2019.
 15. Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne część ogólna, Kraków 2010.
 16. Akty prawne:
 17. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 969).
 18. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1138).
 19. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2050 ze zm.).
 20. Orzeczenia sądowe:
 21. Uchwała SN z dnia 16 stycznia 1976 r., sygn. VI KZP 35/76, OSNKW 1976, z. 3, poz. 39.
 22. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 października 1980 r., sygn. IV KR 191/80.
 23. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 1984 r., sygn. V KRN 350/84, OSNPG 1985, z. 8, poz. 107.
 24. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2002 r., sygn.. III KK 449/02, Lex 74425.
 25. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 października 2007 r., sygn. II AKa 170/07, OSAB 2007/3-4/56.
 26. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 marca 2010 r., sygn. II AKa 26/10, KZS 2010/6/53.
 27. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2009 r., sygn. III KK 105/09, OSNKW 2009, z. 12, poz. 106.
 28. Postanowienie SN z dnia 27 września 2011 r., III KK 89/11, Lex nr 1124779.
 29. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 lipca 2013 r., sygn. II AKa 73/13, Lex nr 1383469.
 30. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2014 r., II KK 24/14, Lex nr 1483950.