Vol. 1 No. 2 (2018): Dignity as a Source of Rights and Freedoms
Commentaries and Voices

Opinia amici curiae Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2017 r., sygn. akt III APa 33/16

Marcin Olszówka
Lazarski University in Warsaw (Poland)
Bio
Konrad Dyda
The John Paul II Catholic University of Lublin (Poland)
Bio
Published 30.12.2019
Keywords
 • democratic state of law,
 • constitutional freedom of expression,
 • legal guarante of the presence of the cross in public space,
 • principles of social coexistence
How to Cite
Olszówka, M., & Dyda, K. (2019). Opinia amici curiae Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2017 r., sygn. akt III APa 33/16. The Legal Culture, 1(2), 156-171. https://doi.org/10.37873/legal.2018.1.2.30

Abstract

no abstract

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Boruta I., Ochrona dóbr osobistych pracownika, „Prawo i Zabezpieczenie Społeczne” nr 2, 1998.
 2. Góral Z., Kuba M., Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu pracowniczym, Warszawa 2017, Lex.
 3. Góral Z., O kodeksowym katalogu zasad prawa pracy, Warszawa 2011.
 4. Jończyk J., Zagadnienie ochrony dóbr osobistych w prawie pracy, „Państwo i Prawo” nr 5–6, 1963.
 5. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. 1993 Nr 61, poz. 284).
 6. Kowalski M., Symbole religijne w przestrzeni publicznej – w poszukiwaniu standardów europejskich, [w:] Prawne granice wolności sumienia i wyznania, red. R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski i L. Kondratiewa-Bryzik, Lex, Warszawa 2012.
 7. Krasowski K., Państwo a Kościół katolicki w Polsce Ludowej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” nr 47, 1995.
 8. Krukowski J., Konstytucyjna ochrona wolności sumienia i religii, [w:] Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, red. L. Garlicki i A. Szmyt, Warszawa 2003.
 9. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. 1977 Nr 38, poz. 167).
 10. Morawski L., Opinia w sprawie wniosku grupy posłów o wydanie zarządzenia nakazującego zdjęcie krzyża łacińskiego znajdującego się w Sali posiedzeń Sejmu RP, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” nr 4, 2011.
 11. Olejniczak A., Radwański Z., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2015.
 12. Olszówka M., komentarz do art. 25 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan i L. Bosek, Warszawa 2016.
 13. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 2010 r., sygn. III SW 124/10, Lex nr 707759.
 14. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2008 r., sygn. III UK 6/08, Lex nr 469183.
 15. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2016 r., sygn. V CSK 4/16, Lex nr 2110562.
 16. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2014 r., sygn. II CSK 340/13, Lex nr 2093750.
 17. Powódka Grażyna Juszczyk, [w:] http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103454,18644893,zdjela-krzyz-w-pokoju-nauczycielskim-ale-ten-znowu-zawisl.html; http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103454,21316190,nauczycielka-zdjela-w-szkole-krzyz-szykanowali-ja-teraz-wygrala.html; http://www.nto.pl/wiadomosci/krapkowice/a/sprawa-krzyza-w-krapkowickiej-szkole-sad-apelacyjny-we-wroclawiu-podtrzymal-wyrok,11746869/; http://opole.wyborcza.pl/opole/7,35086,21316006,szkola-przesladowala-nauczycielke-za-zdjecie-krzyza-uprawomocnil.html; http://www.tvn24.pl/wroclaw,44/opolszczyzna-nauczycielka-zdjela-krzyz-ze-sciany-wygrala-w-sadzie,676681.html; http://krapkowice24-7.com/jest-wyrok-w-sprawie-grazyny-juszczyk-ktora-zdjela-krzyz-w-zss-nr-1/; http://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/krapkowice-nauczycielka-ktora-zdjela-krzyz-w-szkole-byla-przesladowana,artykuly,404497,1.html; https://opole.onet.pl/sad-podtrzymal-wyrok-ws-nauczycielki-ktora-zdjela-krzyz-w-szkolnej-sali/56pqn3q.
 18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. 1992 Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).
 19. Sadomski J., komentarz do art. 54 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan i L. Bosek, Warszawa 2016.
 20. Stanisz P., Naczelne zasady instytucjonalne relacji państwo-kościół, [w:] A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2008.
 21. Szewczyk H., Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2007.
 22. Szymanek J., Przepisy wyznaniowe w Konstytucji RP (uwagi porządkujące), „Studia z Prawa Wyznaniowego” nr 14, 2011.
 23. Tomaszewska M., art.18(3(a)), [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, B.M. Ćwiertniak, S. Driczinski, Z. Góral, A. Kosut, D. Książek, W. Perdeus, J. Piątkowski, M. Skąpski, K. Stefański, M. Tomaszewska, M. Włodarczyk i T. Wyka, Lex 2016.
 24. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2016, poz. 1822 z późn. zm.).
 25. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2016, poz. 1666 z późn. zm.).
 26. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2017, poz. 459 z późn. zm.).
 27. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2017 r., sygn. akt III APa 33/16.
 28. Wyrok Wielkiej Izby z 18 marca 2011 r. w sprawie Lautsi p. Włochom, nr skargi 30814/06.
 29. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 26 marca 2010 r., sygn. I C 28/10, Lex nr 1135961.
 30. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 października 1998 r., sygn. I ACa 612/98, Lex nr 37377.
 31. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 września 1990 r., sygn. I PRN 38/90, Lex nr 13181.
 32. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2013 r., sygn. akt I ACa 608/13, Lex nr 1428254.
 33. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 stycznia 2011 r., sygn. akt IV CSK 275/07, Lex nr 1671400.
 34. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2015 r., sygn. II PK 207/14, Lex nr 1794313.
 35. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2016 r., sygn. III APa 27/16, Lex nr 2191592.
 36. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 października 2016 r., sygn. III APa 43/15, Lex nr 2166524.
 37. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 listopada 2014 r., sygn. III APa 31/14, Lex nr 1566955.
 38. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 marca 2013 r., sygn. III APa 52/12, Lex nr 1313276.
 39. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2012 r., sygn. II SA/Po 160/12, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
 40. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2000 r., sygn. III CKN 777/98, Lex nr 51361.
 41. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 lutego 2017 r., sygn. I ACa 809/16, Lex nr 2265581.
 42. http://opole.wyborcza.pl/opole/7,35086,21316006,szkola-przesladowala-nauczycielke-za-zdjecie-krzyza-uprawomocnil.html.
 43. http://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/krapkowice-nauczycielka-ktora-zdjela-krzyz-w-szkole-byla-przesladowana,artykuly,404497,1.html.
 44. http://partiarazem.pl/wybory2015/okreg-21-opole/grazyna-juszczyk/.