Tom 6 (2023)
Artykuły

Prawa i wolności jednostki w świetle dobra wspólnego

Magdalena Lis
brak

Opublikowane 29-12-2023

Słowa kluczowe

 • prawa i wolności jednostki,
 • dobro wspólne,
 • godność człowieka,
 • zasada proporcjonalności

Jak cytować

Lis, M. (2023). Prawa i wolności jednostki w świetle dobra wspólnego. The Legal Culture, 6. https://doi.org/10.37873/legal.2023.6.110

Abstrakt

Źródłem praw i wolności człowieka jest jego godność. Zagwarantowane w ustawie zasadniczej prawa i wolności nie mają charakteru absolutnego. Ustrojodawca szczegółowo określił przesłanki dopuszczające w wyjątkowych sytuacjach możliwość ograniczenia przez ustawodawcę praw i wolności jednostki. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego podnosi się jeszcze jedno kryterium, które powinno być uwzględniane przy uchwalaniu przepisów prawa, a następnie przy ich realizacji – mowa tu o dobru wspólnym.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

 1. Brzozowski W., Konstytucyjna zasada dobra wspólnego, „Państwo i Prawo” 2006, nr 11.
 2. Garlicki L., komentarz art. 31 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, red. L. Garlicki, M. Zubik, Lex.
 3. Garlicki L., Wojtyczek K., komentarz art. 31 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.
 4. Piechowiak M., Klauzula limitacyjna a nienaruszalność praw i godności, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 2.
 5. Tuleja P., Konstytucyjna regulacja statusu człowieka i obywatela w państwie (podstawowe wolności, prawa i obowiązki) [w:] Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, red. R. Mojak, Lublin 2000.
 6. Zoll A., Opinia prawna w sprawie oceny konstrukcji i skutków prawnych projektu zmiany art. 30 i 38 Konstytucji RP [w:] Konstytucyjna formuła ochrony życia. Druk sejmowy nr 993, red. M. Królikowski, M. Bajor-Stachańczyk, W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2007 (seria Biura Analiz Sejmowych „Przed Pierwszym Czytaniem” 2007, nr 3), https://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/A39859274052914CC1257298003B120B/$file/ppc_3-2007.pdf, dostęp: 18 czerwca 2023 r.
 7. Zubik M., Refleksje nad „dobrem wspólnym” jako pojęciem konstytucyjnym [w:] Prawo a polityka, red. M. Zubik, Warszawa 2007.
 8. Akty prawne:
 9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 10. Orzecznictwo:
 11. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 1998 r., sygn. U 5/97.
 12. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lipca 1999 r., sygn. P 2/99.
 13. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2003 r., sygn. K 24/02.
 14. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2009 r., sygn. SK 54/08.
 15. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2002 r., sygn. SK 23/01.
 16. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2011 r., sygn. Kp 1/11.
 17. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r., sygn. SS 41/09.
 18. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2012 r., sygn. P 24/10.
 19. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 2013 r., sygn. K 14/11.
 20. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 stycznia 2013 r., sygn. P 46/09.
 21. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lutego 2014 r., sygn. K 23/10.
 22. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 r., sygn. K 44/12.
 23. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015., sygn. K 12/14.
 24. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2015 r., sygn. K 35/15.
 25. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2016 r., sygn. P 123/15.
 26. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 1996 r., sygn. K 8/96.
 27. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 kwietnia 2018 r., sygn. akt K 27/16.
 28. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 września 2010 r., sygn. II PK 67/10.