Tom 1 Nr 1 (2018): Godność i wartość rodziny
Artykuły

Ochrona dóbr osobistych w prawie rodzinnym

Robert Rykowski
Bio
Małgorzata Kowalska
Bio

Opublikowane 2018-12-12

Słowa kluczowe

 • ochrona dóbr osobistych,
 • prawo cywilne,
 • prawo do kontaktu z dzieckiem,
 • prawo rodzinne

Jak cytować

Rykowski, R., & Kowalska, M. (2018). Ochrona dóbr osobistych w prawie rodzinnym. The Legal Culture, 1(1), 36–47. https://doi.org/10.37873/legal.2018.1.1.7

Abstrakt

W artykule została poruszona problematyka możliwości zastoso-wania ochrony prawnej, przewidzianej w kodeksie cywilnym z zakresuochrony dóbr osobistych w sytuacji kiedy, dochodzi do ograniczenialub pozbawienia jednego z rodziców prawa do kontaktu z dzieckiem.Autorzy podjęli próbę przedstawienia aktualnie obowiązującego stanuprawnego i rozbieżności w tej materii, jak również wyjaśnili czym sądobra osobiste i czy ich ochrona, gwarantowana już w Konstytucji RPi aktach prawa międzynarodowego, może być realizowana na gruncieprawa rodzinnego.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

 1. Barta J., Markiewicz R., Bezprawność naruszenia dobra osobistego wobec rozpowszechniania w prasie nieprawdziwych informacji, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga Pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek i M. Szpunar, Zakamycze, Kraków 2005.
 2. Dmowski S., Trzaskowski R., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Część ogólna, red. J. Gudowski, LexisNexis Polska, Warszawa 2014.
 3. Gawlik B., Ochrona dóbr osobistych. Sens i nonsens koncepcji tzw. praw podmiotowych osobistych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Prace z Prawa Własności Intelektualnej nr 4, Kraków 1985.
 4. Grzeszak T., [w:] Experientia docet. Księga pamiątkowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, red. P. Kostański, P. Podrecki i T. Targosz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 5. Grzybowski S., Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Wydawnictwa Prawnicze, Warszawa 1957.
 6. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. 1993 Nr 61, poz. 284).
 7. Pazdan M., [w:] Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, System Prawa Prywatnego, t. 1, wyd. 2, Wydawnictwo C.H.Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012.
 8. Pązik A., Wyłączenie bezprawności naruszenia dobra osobistego na podstawie interesu społecznego, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 9. Radwański Z., Koncepcja praw podmiotowych osobistych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” t. 50, z. 2, 1988, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/16436/1/002%20ZBIGNIEW%20RADWA%C5%83SKI.pdf, dostęp: 26 lipca 2018.
 10. Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2002.
 11. System prawa cywilnego. Część ogólna, t. 1, red. S. Grzybowski, wyd. 2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1985.
 12. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1971 r., sygn. III PZP 33/70, OSN Z. 11/71, poz. 188.
 13. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 14. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
 16. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 1997 Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 17. Uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2014 r., sygn. IV CSK 716/13, OSNIC z. 7–8, poz. 2015, poz. 87.
 18. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1997 r., sygn. III CKN 33/97, OSNC z. 6–7/1997, poz. 93.
 19. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2001 r., sygn. II CKN 369/00 (niepublikowany).
 20. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2002 r., sygn. IV CKN 1076/00, OSN z. 9/2003, poz. 121.
 21. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2014 r., sygn. IV CSK 716/13, OSNIC z. 7–8/2015, poz. 87.
 22. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 października 1989 r., sygn. II CR 419/89, OSP z. 11–12/1990, poz. 377.
 23. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 września 1997 r., sygn. I PKN 287/97, OSNAPiUS z. 14/1998, poz. 419.
 24. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2003 r., sygn. I CKN 463/01.