Tom 6 (2023)
Glosy i opinie

Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2022 r., sygn. akt I OPS 2/22

Anna Wawrzyniak
Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
Bio

Opublikowane 29-12-2023

Słowa kluczowe

 • świadczenie pielęgnacyjne

Jak cytować

Wawrzyniak, A. (2023). Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2022 r., sygn. akt I OPS 2/22. The Legal Culture, 6. https://doi.org/10.37873/legal.2023.6.115

Abstrakt

Przedmiotem niniejszej glosy jest uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2022 r., sygn. I OPS 2/22, w której stwierdzono, że: 1) warunkiem przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych osobom wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, jest legitymowanie się przez rodziców osoby wymagającej opieki, osoby spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 2) warunkiem przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, z tytułu sprawowania opieki nad osobą pozostającą w związku małżeńskim osobie wskazanej w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, innej niż współmałżonek, jest legitymowanie się przez współmałżonka osoby wymagającej opieki orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W niniejszej glosie zaaprobowano pogląd przedstawiony przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

 1. Literatura:
 2. Chlebny J., Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego (rozdział 6.8.2.) [w:] System Prawa Administracyjnego Procesowego. Tom I. Zagadnienia ogólne, red. G. Łaszczyca, A. Matan, Warszawa 2017.
 3. GUS, Świadczenia na rzecz rodziny w 2021 r., Świadczenia opiekuńcze, „Informacje sygnalne” z 29 września 2022 r., https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/6005/4/5/1/swiadczenia_na_rzecz_rodziny_w_2021.pdf, dostęp: 5 października 2023 r.
 4. Kabat A. [w:] B. Dauter, M. Niezgódka-Medek, A. Kabat, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. II, LEX/el. 2021, art. 15, uwaga 2.
 5. Kozicka B., Wpływ działalności uchwałodawczej NSA na wykładnię i stosowanie prawa, „Przegląd Prawa i Administracji”, t. 122, s. 302, https://doi.org/10.19195/0137-1134.122.17. DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.122.17
 6. Łuczak K., 2. Orzeczenie sądu administracyjnego jako precedens [w:] Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola administracji, red. B. Dolnicki, J. P. Tarno, Warszawa 2012.
 7. Sierpowska I., Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa 2007, s. 416.
 8. Akty prawne:
 9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. poz. 78.483).
 10. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359).
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329).
 13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426).
 14. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548).
 15. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169).
 16. Orzecznictwo
 17. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 maja 2005 r., sygn. K 16/04.
 18. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2006 r., sygn. P 23/05, OTK ZU nr 10/A/2006, poz. 151.
 19. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2006 r., I KZP 14/00, „Wokanda” 2000, nr 9, poz. 16.
 20. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2008 r., sygn. I OSK 194/07.
 21. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2013 r., sygn. I OSK 1899/12.
 22. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 2013 r., sygn. I OSK 1526/12.
 23. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 września 2013 r., sygn. I OSK 46/13.
 24. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 listopada 2014 r., sygn. I OSK 251/14.
 25. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2015 r., sygn. I OSK 1230/14.
 26. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2015 r., sygn. I OSK 1286/14.
 27. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 listopada 2015 r., sygn. I OSK 1200/14.
 28. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2016 r., sygn. I OSK 3283/14.
 29. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2017 r., sygn. I OSK 829/16.
 30. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2018 r., sygn. I OSK 1939/18.
 31. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 2020 r., sygn. I OSK 2462/19
 32. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2020 r., sygn. I OSK 1115/19.
 33. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 maja 2020 r., sygn. I OSK 2831/19.
 34. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 stycznia 2021 r., sygn. I OSK 2164/20.
 35. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2021 r., sygn. I OSK 2161/20.
 36. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2021 r., sygn. I OSK 2103/20.
 37. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lutego 2021 r., sygn. I OSK 2391/20.
 38. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lutego 2021 r., sygn. I OSK 2392/20.
 39. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lutego 2021 r., sygn. I OSK 2422/20.
 40. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 2021 r., sygn. I OSK 229/21.
 41. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2021 r., sygn. I OSK 364/21.
 42. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2021 r., sygn. I OSK 371/21.
 43. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2021 r., sygn. I OSK 394/21.
 44. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2021 r., sygn. I OSK 575/21.
 45. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2021 r., sygn. I OSK 635/21.
 46. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2021 r., sygn. I OSK 627/21.
 47. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2021 r., sygn. I OSK 700/21.
 48. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 listopada 2021 r., sygn. I OSK 699/21.
 49. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 listopada 2021 r., sygn. I OSK 744/21.
 50. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2021 r., sygn. I OSK 815/21.
 51. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2021 r., sygn. I OSK 817/21.
 52. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lutego 2022 r., sygn. I OSK 997/21.
 53. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lutego 2022 r., sygn. I OSK 1139/21
 54. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2009 r., sygn. I OPS 10/0.
 55. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2010 r., sygn. I OPS 8/09.
 56. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2022 r., sygn. I OPS 2/22.
 57. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 kwietnia 2019 r., sygn. I OPS 4/17.
 58. Pozostałe pisma i dokumenty urzędowe:
 59. Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 724.
 60. Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 6 kwietnia 2022 r., znak: lll.7064.45.2022.JA.