Tom 6 (2023)
Artykuły

Kilka uwag na temat projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób, które angażują się w debatę publiczną, przed ewidentnie bezpodstawnymi lub stanowiącymi nadużycie postępowaniami sądowymi („strategiczne powództwa zmierzające do stłumienia debaty publicznej”)

Ireneusz Kunicki
Uniwersystet Łódzki

Opublikowane 29-12-2023

Słowa kluczowe

 • dyrektywa SLAPP,
 • przeciwdziałanie tłumieniu debaty publicznej,
 • debata publiczna,
 • transgraniczność skutków sprawy,
 • wczesne oddalenie powództwa

Jak cytować

Kunicki, I. (2023). Kilka uwag na temat projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób, które angażują się w debatę publiczną, przed ewidentnie bezpodstawnymi lub stanowiącymi nadużycie postępowaniami sądowymi („strategiczne powództwa zmierzające do stłumienia debaty publicznej”). The Legal Culture, 6. https://doi.org/10.37873/legal.2023.6.119

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu zgłoszono kilka uwag, na ogół krytycznych, pod adresem projektu dyrektywy SLAPP. Na wstępie, w sposób ogólny została wyrażona aprobata dla projektowanej dyrektywy, gdyż tłumienie debaty publicznej przy pomocy postępowań cywilnych staje się coraz częstszym zjawiskiem. Opracowanie dotyczy jednak, przede wszystkim, dostrzeżonych niebezpieczeństw zastosowania przepisów dyrektywy oraz ustawodawstwa krajowego wydanego w celu jej transpozycji. W opracowaniu tym wskazano także na kilka problemów stojących przed ustawodawcą polskim przy dokonywaniu transpozycji dyrektywy SLAPP.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

 1. Literatura:
 2. Broniewicz W., Normy, przesłanki i zarzuty jurysdykcyjne w procesie cywilnym: przyczynek do zagadnienia stosunku prawa materialnego i prawa procesowego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1969, nr 2.
 3. Broniewicz W., Marciniak A., Kunicki I., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2023.
 4. Kunicki I. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom II Komentarz. Art. 2051–42412, red. A. Marciniak, Warszawa 2020.
 5. Kunicki I., Związanie sądu wydanym orzeczeniem w procesie cywilnym, Warszawa 2010.
 6. Łacny J., Sytuacja w zakresie praworządności w Unii Europejskiej w 2021 r. – opinia w sprawie komunikatu Komisji, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2022, nr 2. DOI: https://doi.org/10.31268/ZPBAS.2022.25
 7. Nowicka Z., Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 15 maja 2022 r., OOO Memo p. Rosji, skarga nr 2840/10, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2023, nr 3. DOI: https://doi.org/10.15804/ppk.2023.03.25
 8. Akty prawne:
 9. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 ze zm.).
 10. Ustawa z dnia 28 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).
 11. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.).
 12. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342 ze zm.).
 13. Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1212).
 14. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408).
 15. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.).