Tom 3 Nr 1-2 (2020)
Artykuły

Realizacja aksjologii wynikającej z ustawy zasadniczej Rzeczpospolitej Polskiej w dobie wirusa SARS-CoV-2

Konrad Gajewicz
Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji
Bio

Opublikowane 2022-05-11

Słowa kluczowe

  • Konstytucja,
  • Covid-19,
  • SARS-CoV-2,
  • Legislacja,
  • aksjologia,
  • kompetencja
  • ...More
    Less

Jak cytować

Gajewicz, K. (2022). Realizacja aksjologii wynikającej z ustawy zasadniczej Rzeczpospolitej Polskiej w dobie wirusa SARS-CoV-2. The Legal Culture, 3(1-2). https://doi.org/10.37873/legal.2020.3.1-2.58

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest wskazanie rozbieżności pomiędzy normami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku a aktami prawnymi dotyczącymi zwalczania pandemii wirusa SARS-CoV-2 i jej skutków społeczno-gospodarczych.
Gruntownemu badaniu poddano zignorowanie pewnych formalnych oraz materialnych  obowiązków nakładanych na podmioty posiadające kompetencje prawodawcze. Analizie zostały poddane niedemokratyczne ograniczania praw obywatela oraz problemy w stanowieniu, a także stosowaniu nowo powstałych norm prawnych. Zasadnicze pytanie, jakie przyświeca podjętym rozważaniom, dotyczy wskazania czy istnieją warunki, które są w stanie usprawiedliwić niekonstytucyjne odstępstwa w aktach prawnych, gdy są one stanowione w celu zapobiegania kryzysom społeczno-gospodarczym. Całość artykułu została przedstawiona w ramach wielowątkowej analizy tworzenia nowego prawa, przez partię posiadającą większość sejmową oraz prezydenta.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

1. B. Szlachta Aksjologia Konstytucji RP z 1997 roku. Perspektywa badacza myśli politycznej, Przegląd sejmowy nr 6 (2017), s. 125–150.
2. H. Kelsen Czysta teoria prawa, Wolters Kluwer, 2014.
3. M. Andrzejewski, Rozważania o prawnej ochronie życia nienarodzonych dzieci(z nawiązaniem do pewnej debaty sprzed lat), [w:] Nasciturus pro iam nato habetur O ochronę dziecka poczętego i jego matki, red. J. Mazurkiewicz, P. Mysiak, Wrocław 2017, str.7, https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/81809/edition/78893/content, dostęp: 15.09.2020.
4. L. Garlicki, Prawo konstytucyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, Seria akademicka wydanie 6.
5. B. Banaszak. Prawo konstytucyjne, C.H Beck, Warszawa 2017, wydanie 8.
6. J. Hervada, Prawo naturalne wprowadzenie, Wydawnictwo PETRUS, Kraków 2011.
7. C. Beccaria, O przestępstwach i karach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, łódź 2014.
8. B. Bartusiak, Kara śmierci w świetle Sporu o Racjonalizację Kary, C.H. Beck, Warszawa 2011.
9. W. Łączkowski, Trójpodział władz a dobro wspólne, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, rok LXXX, zeszyt 1 (2018), str. 33-38.
10. M. Korycka-Zirk, Teorie zasad prawa a zasada proporcjonalności, LexisNexis Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012.
11. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r, Dz.U. 1998 nr 51 poz. 318. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19980510318/O/D19980318.pdf, dostęp: 15.09.2020.
12. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf, dostęp: 15.09.2020.
13. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz o zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi, Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20082341570/U/D20081570Lj.pdf, dostęp: 15.09.2020.
14. Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach; Dz. U. 1991 Nr 101 poz. 444. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19911010444/U/D19910444Lj.pdf, dostęp: 15.09.2020.
15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Dz.U. 2020 poz. 433.
16. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000491/O/D20200491.pdf dostęp: 15.09.2020.
17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U. 2020 poz. 522.
18. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000565/O/D20200565.pdf, dostęp: 15.09.2020.
19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U. 2020 poz. 565.
20. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000433/O/D20200433.pdf, dostęp: 15.09.2020.
21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020 poz. 566.
22. Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 1994r. sygn. akt W. 7/94.
23. https://www.saos.org.pl/judgments/205630, dostęp: 15.09.2020.
24. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2019r., Sygn. akt III KK 167/19. https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-kk-167-19-zakaz-wstepu-do-lasu-przyczyny-dla-522792211, dostęp: 15.09.2020.
25. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2018r., sygn. Akt III kk 649/18, III kk 648/18 oraz III kk 647/18.
26. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000566/O/D20200566.pdf, dostęp: 15.09.2020.
27. 81,4 proc. Polaków ocenia pozytywnie ograniczenia wprowadzone przez rząd, https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/200409660-814-proc-Polakow-ocenia-pozytywnie-ograniczenia-wprowadzone-przez-rzad.html, dostęp: 15.09.2020.