Tom 1 Nr 1 (2018): Godność i wartość rodziny
Artykuły

Godność i wartość rodziny na straży należnych jej praw

Tadeusz Jasudowicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bio

Opublikowane 2018-12-12

Słowa kluczowe

 • autonomia rodziny,
 • ochrona praw rodziny,
 • prawo międzynarodowe,
 • zasada pomocniczości

Jak cytować

Jasudowicz, T. (2018). Godność i wartość rodziny na straży należnych jej praw. The Legal Culture, 1(1), 8–25. https://doi.org/10.37873/legal.2018.1.1.5

Abstrakt

W tekście zwrócona została w sposób szczególny uwaga na kluczowy charakter refleksji społecznej dotyczącej ochrony praw człowieka. Artykuł przedstawia w sposób szczególny unormowania międzynarodowe gwarantujące ochronę praw rodziny. Analizuje znaczenie „godności” i „wartości” rodziny jako przesłanek generalnych stosowanych w interpretacji praw przynależnych rodzinie. Autor ponadto zdecydował się w sposób obszerny odnieść do nadal niedocenianego w debacie publicznej dokumentu Karty Praw Rodziny.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

 1. Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym Familiaris consortio z 22 listopada 1981 r.
 2. Amerykańska Konwencja Praw Człowieka (Pakt z San José)
 3. Codex iuris canonici, auctoritateIoannis Pauli PP. II promulgatus, przekł. polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum, Poznań 1984, ks. IV, cz. I, tyt. VII, Małżeństwo, kan. 1055–1165, [w:] O małżeństwie i rodzinie. Wypisy z nauczania Ojca Świętego, oprac. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 4. Conseil de l’Europe. Comitéd’ Experts Indépendants de la Charte Sociale Européenne, Conclusions I/A, s. 26, 59, 75, [w:] Prawa rodziny – prawa w rodzinie w systemie Europejskiej Karty Socjalnej. Orzecznictwo Komitetu Niezależnych Ekspertów, tłum. i oprac. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 5. Deklaracja w sprawie Postępu i Rozwoju Społecznego z 11 grudnia 1969 r., art. 4, [w:] Human Rights. A Compilation of International Instruments, United Nations, New York 1988.
 6. Europejska Karta Społeczna (Dz. U. 1999 Nr 8, poz. 67).
 7. Europejskie standardy bioetyczne. Wybór materiałów, tłum. i oprac. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1998.
 8. General Comment z 24 lipca 1990 r., pkt 2, [w:] Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. Zbiór dokumentów, tłum. i oprac. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 9. Glombik K., Legalizacja prawna związków homoseksualnych. Dokument Kongregacji Nauki Wiary w komentarzach prasy niemieckiej, [w:] Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI wieku. Prawo i etyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, red. P. Morciniec, S.L. Stadniczeńko, Opole 2004.
 10. Grocholewski Z., „Karta Praw Rodziny” w perspektywie zamierzonego celu, [w:] Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. Materiały krajowej konferencji naukowej, Toruń, 22–23 X 1998 r., red. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 11. Gronowska B., Jasudowicz T., Balcerzak M., Lubiszewski M., Mizerski R., Prawa człowieka i ich ochrona, wyd. 2, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2010.
 12. Jasudowicz T., Konstrukcja normatywna międzynarodowo chronionych praw człowieka, [w:] B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona, wyd. 2, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2010.
 13. Jasudowicz T., Między sumieniem a orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego” t. 8, 2017. DOI: https://doi.org/10.31648/prpc.1426
 14. Jasudowicz T., Miejsce i rola kategorii godności osoby ludzkiej w systemie Europejskiej Karty Socjalnej, „Prawo i Więź” t. 4, nr 1, 2015.
 15. Jasudowicz T., Odzyskiwanie godności w europejskim systemie ochrony praw człowieka (Cz. II – bez cz. I i zakończenia), „Prawo i Więź” t. 6, nr 4, 2017.
 16. Jasudowicz T., O potrzebie rzeczywistego upodmiotowienia rodziny, [w:] Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, red. M. Andrzejewski i in., Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2008.
 17. Jasudowicz T., Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego” t. 4, 2013.
 18. Jasudowicz T., Przeciwko „żelaznym kurtynom” w prawach człowieka, [w:] Międzynarodowe pakty praw człowieka w polskim ustawodawstwie i w praktyce organów ochrony prawa. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN w dniu 14 grudnia 1995 roku, red. L. Wiśniewski, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN, Warszawa–Poznań 1996.
 19. Jasudowicz T., Rodzina jako podmiot uprawniony w systemie Europejskiej Karty Socjalnej w świetle dorobku Europejskiego Komitetu Praw Socjalnych, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego” t. 7, 2016.
 20. Jasudowicz T., Zagadnienia wstępne, [w:] B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona, wyd. 2, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2010.
 21. Karta Praw Rodziny przedłożona przez Stolicę Apostolską wszystkim osobom, instytucjom i władzom zainteresowanym misją rodziny we współczesnym świecie, 22 października 1983 r., tłum. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1998.
 22. Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych: Poszanowanie życia rodzinnego i domowego, [w]: Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Wybór dokumentów, wyb. i oprac. A. Bieńczyk-Missala, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 23. List do rodzin Gratissimam sane z 2 lutego 1994 r., [w:] O małżeństwie i rodzinie. Wypisy z nauczania Ojca Świętego, oprac. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 24. Machinek M., Prawa rodziny w XXI w. w kontekście ewolucji pojęcia rodziny, [w:] Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI wieku. Prawo i etyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, red. P. Morciniec, S.L. Stadniczeńko, Opole 2004.
 25. Michalska A., Sandorski J., Rodzina jako podmiot międzynarodowo chronionych praw człowieka. Traktaty generalne, [w:] Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. Materiały krajowej konferencji naukowej, Toruń, 22–23 X 1998 r., red. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 26. Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Wybór źródeł, oprac. M. Balcerzak, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2007, II-A/12.
 27. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (Dz. U. 1977 Nr 38, poz. 169).
 28. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz. U. 1977 Nr 38, poz. 167).
 29. Mizerski R., Prawa człowieka a poligamia, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego” t. 7, 2016.
 30. Mizerski R., Rodzina w perspektywie zasady solidarności, [w:] Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. Materiały krajowej konferencji naukowej, Toruń, 22–23 X 1998 r., red. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 31. O małżeństwie i rodzinie. Wypisy z nauczania Ojca Świętego, oprac. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 32. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich, red. J. Bartoszewicz, R. Fordoński, T. Jasudowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Prawa i Administracji, Olsztyn 2012.
 33. Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, tłum. i oprac. B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, wyd. 3, Wydawnictwo Comer, Toruń 1996.
 34. Prawa ojców w orzecznictwie strasburskim. W hołdzie Jubilatowi Profesorowi Tadeuszowi Smyczyńskiemu, oprac. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2008.
 35. Prawa rodziny – prawa w rodzinie w systemie Europejskiej Karty Socjalnej. Orzecznictwo Komitetu Niezależnych Ekspertów, tłum. i oprac. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 36. Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. Materiały krajowej konferencji naukowej, Toruń, 22–23 X 1998 r., red. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 37. Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. Orzecznictwo strasburskie, wybór i oprac. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 38. Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. Zbiór dokumentów, tłum. i oprac. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 39. Sandorski J., Autorski projekt konwencji o prawach rodziny, [w:] Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. Materiały krajowej konferencji naukowej, Toruń, 22–23 X 1998 r., red. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 40. Sękowska-Kozłowska K., Artykuł 23: Ochrona małżeństwa i rodziny, [w:] Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, red. nauk. R. Wieruszewski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 41. Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 4, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2005.
 42. Stadniczeńko L., Rodzina i jej prawa w świetle Karty Praw Rodziny 1983, [w:] Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. Materiały krajowej konferencji naukowej, Toruń, 22–23 X 1998 r., red. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 43. Szkice o godności człowieka, red. M. Piechowiak i T. Turowski, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012.
 44. Uchwała z 22 października 1998 r., [w:] Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. Materiały krajowej konferencji naukowej, Toruń, 22–23 X 1998 r., red. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 45. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 stycznia 2010 r., Sprawa Jaremowicz p. Polsce.
 46. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 stycznia 2010 r., Sprawa Frasik p. Polsce.
 47. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 17 października 1986 r., Case of Rees v. the United Kingdom.
 48. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 27 września 1990 r., Case of Cossey v. the United Kingdom.
 49. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 26 marca 1992 r., Case of B. v. France.
 50. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 30 lipca 1998 r., Case of Sheffield and Horsham v. the United Kingdom.
 51. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 22 kwietnia 1997 r., Case of X., Y. and Z. v. the United Kingdom.
 52. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 11 lipca 2002 r., Case of Christine Goodwin v. the United Kingdom.
 53. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 11 lipca 2002 r., Case of L. v. the United Kingdom.
 54. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 16 lipca 2014 r., Case of Hamalainen v. Finland.
 55. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 24 czerwca 2010 r., Case of Schalk and Kopf v. Austria.
 56. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 22 lipca 2010 r., Case of P.B. and J.S. v. Austria.
 57. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2 marca 2010 r., Case of Kozak v. Poland.
 58. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 30 czerwca 2016 r., Affaire Taddeucci et McCall c. Italie.
 59. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 22 stycznia 2008 r., Case of E.B. v. France.
 60. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 18 lutego 2013 r., Case of X. and Others v. Austria.