Vol. 1 No. 2 (2018): Dignity as a Source of Rights and Freedoms
Articles

Internet – wolność słowa a naruszenie dóbr osobistych

Magdalena Majkowska
Bio
Published 30.12.2019
Keywords
 • personal rights,
 • freedom of speech,
 • Internet,
 • commentary,
 • internet user,
 • forum,
 • portal,
 • speech,
 • word,
 • protection
 • ...More
  Less
How to Cite
Majkowska, M. (2019). Internet – wolność słowa a naruszenie dóbr osobistych. The Legal Culture, 1(2), 100-117. https://doi.org/10.37873/legal.2018.1.2.26

Abstract

As part of this article, an analysis is made to determine wheret he use of the freedom of speech of an individual ends and the violation of someone else’s personal rights in the virtual space begins. The presented issues are intended to indicate how the Internet users may infringe these goods as part of third party websites such as: internet forums, social networks and other websites that allow users to post comments. It is an attempt to answer the question of how to outline the boundaries of Internet content, taking into account the specificity of the Internet, at the same time to ensure the protection of personal interests of other Internet users? It also concerns issues related to the need to adapt existing civil law instruments to the new condition screated by the Internet.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Bidziński Z., Serda J., Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w praktyce sądowej, [w:] Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym. Zagadnienia wybrane, red. J.S. Piątkowski, Warszawa 1986.
 2. Bralczyk Z., Manipulacja językowa, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer i E. Chudziński, Kraków 2000.
 3. Brzozowska M., Naruszenie dóbr osobistych w Internecie na forach internetowych, „Monitor Prawniczy” nr 22, 2014.
 4. Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/homonim.html, dostęp: 17 marca 2017.
 5. Fajgielski P., Funkcjonowanie portali internetowych – wybrane problemy prawne, [w:] Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, red. G. Szpor i W.R. Wiewiórowski, Warszawa 2012.
 6. Frankiewicz A., Regulacja wolności wypowiedzi w polskim porządku prawnym, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak i A. Preisner, Warszawa 2002.
 7. Goździaszek Ł., Cywilnoprawne granice swobody wypowiedzi w Internecie, Warszawa 2015.
 8. Kamiński I.C., Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna, Warszawa 2010.
 9. Kamiński I.C., Swoboda wypowiedzi w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 2009 r., „Europejski Przegląd Sądowy” nr 1, 2011.
 10. Kordasiewicz B., Jednostka wobec środków masowego przekazu, Wrocław–Kraków–Gdańsk–Łódź 1986.
 11. Łętowska E., Dobro wspólne – władza – korupcja, [w:] Dobro Wspólne. Władza. Korupcja. Konflikt interesów w życiu publicznym, red. E. Popławska, Warszawa 1997.
 12. Michalski B., „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7 września 1972 r., sygn. I CR 374/72”, OSP 1974 r., Nr 2, poz. 28.
 13. Młynarska-Sobaczewska A., Wolność wirtualnej wypowiedzi, „Państwo i Prawo” nr 2, 2008.
 14. Pązik A., Obrona interesu społecznego jako przesłanka wyłączająca bezprawność naruszenia dobra osobistego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” PWI 2010, z. 109.
 15. Postanowienie Sądu Rejonowego w Gorlicach z 31 lipca 2012 r., sygn. II Kp 141/12 (niepublikowane).
 16. Prawo Internetu, red. P. Podrecki, Warszawa 2014.
 17. Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2013.
 18. Romanowski G., Winny, ale tylko połowicznie, „Rzeczpospolita”, 24–25.3.2001.
 19. Safjan M., Refleksje wokół konstytucyjnych uwarunkowań rozwoju ochrony dóbr osobistych, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” nr 1, 2002.
 20. Sieńczyło-Chlabicz J., Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę. Analiza cywilnoprawna, Kraków 2006.
 21. Sobczak J., Prawo prasowe. Podręcznik akademicki, Warszawa 2000.
 22. Szpunar A., Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979.
 23. Szpunar A., Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową, Bydgoszcz 1999.
 24. Uchwała Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów z 16 lipca 1993 r., sygn. I PZP 28/93, OSN 1994, Nr 1, poz. 2.
 25. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
 26. Wierciński J., Niemajątkowa ochrona czci, Warszawa 2002.
 27. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 12 marca 2013 r., sygn. I ACa 1034/12, Legalis nr 735173.
 28. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 19 lutego 2015 r., sygn. I ACa 567/14, Legalis nr 1284966.
 29. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23 marca 2006, sygn. K 4/06, Legalis nr 73535.
 30. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 1 lipca 1997 r., sygn. I ACr 328/97, publ. [w:] Dobra osobiste. Zbiór orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Krakowie, oprac. B. Gawlik, Zakamycze 1999.
 31. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 maja 2008 r., sygn. SK 43/05, Legalis nr 97759.
 32. Wyrok Sądu Najwyższego z 2 lipca 2013 r., sygn. III SK 42/12, Legalis nr 680297.
 33. Wyrok Sądu Najwyższego z 1 czerwca 2000 r., sygn. III RN 64/00, Legalis nr 49031.
 34. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 28 grudnia 2000 r., Nr 37698/97, Legalis.
 35. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 28 czerwca 2001 r., Nr 24699/94, Legalis, za: wyrok Sądu Najwyższego z 2 lipca 2013 r., sygn. III SK 42/12, Legalis.
 36. Wyrok Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2010 r., sygn. III SK 15/09, Legalis.
 37. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 23 września 1994 r., Nr 15890/89, Legalis.
 38. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 8 listopada 2012 r., Nr 43481/09, Legalis, za: wyrok Sądu Najwyższego z 2 lipca 2013 r., sygn. III SK 42/12, Legalis nr 680297.
 39. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 10 lipca 2003 r., Nr 44179/98, Legalis, za: wyrok Sądu Najwyższego z 2 lipca 2013 r., sygn. III SK 42/12, Legalis nr 680297.
 40. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 23 maja 1991 r., Nr 11662/85, Legalis.
 41. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 1 lipca 1997 r., Oberschlick przeciwko Austria, Nr 20834/92, Legalis.
 42. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 25 kwietnia 2013 r., sygn. I ACa 102/13, Legalis nr 776212.
 43. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 17 listopada 2009 r., sygn. I ACa 949/09, Legalis nr 187983, „Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu”, nr 1, 2010, poz. 156.
 44. Wyrok Sądu Najwyższego z 8 marca 2012 r., sygn. V CSK 109/11, Legalis nr 490652, Biuletyn Sądu Najwyższego nr 6, 2012.
 45. Wyrok Sądu Najwyższego z 16 stycznia 1976 r., sygn. II CR 692/76, OSN z 1976 r., Nr 11, poz. 251 z glosą J. Piątkowskiego.
 46. Wyrok Sądu Najwyższego z 28 maja 1999 r., sygn. I CKN 16/98, OSN 2000 r., Nr 2, poz. 25.
 47. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 21 marca 1995 r., sygn. I ACr 113/95, publ. [w:] Dobra osobiste. Zbiór orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Krakowie, oprac. B. Gawlik, Zakamycze 1999.
 48. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 13 maja 1997 r., sygn. I ACr 1/97, publ. [w:] Dobra osobiste. Zbiór orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Krakowie, oprac. B. Gawlik, Zakamycze 1999.
 49. Wyrok Sądu Najwyższego z 23 kwietnia 1999 r., sygn. III CKN 360/98 (niepublikowany).
 50. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 13 września 2000 r., sygn. I ACa 412/00 (niepublikowany).
 51. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 10 czerwca 1992 r., sygn. I ACr 190/92, publ. [w:] Dobra osobiste. Zbiór orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Krakowie, oprac. B. Gawlik, Zakamycze 1999.
 52. Wyrok Sądu Najwyższego z 30 października 1980 r., sygn. I CR 251/80.
 53. Wyrok Sądu Najwyższego z 13 czerwca 1997 r., sygn. I CKN 208/97 (niepublikowany).
 54. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 19 października 1995 r., sygn. I ACr 324/95.
 55. Wyrok Sądu Najwyższego z 19 listopada 1998 r., sygn. III CKN 26/98 (niepublikowany).
 56. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 7 kwietnia 2015 r., sygn. I ACa 1443/14, Legalis nr 1242485.
 57. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 30 października 2014 r., sygn. III Ca 556/14, http://orzeczenia.lodz.so.gov.pl/content/$N/152510000001503_III_Ca_000556_2014_Uz_2014-05-27_001, dostęp: 17 marca 2017.
 58. Wyrok Sądu Najwyższego z 8 lutego 2008 r., sygn. I CSK 345/07, Legalis nr 93288.
 59. Wyrok Sądu Najwyższego z 5 listopada 2008 r., sygn. I CSK 164/08, Legalis nr 553460.
 60. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 26 stycznia 2015 r., sygn. XV C 474/14, Legalis nr 1203189.
 61. Wyrok Sądu Najwyższego z 23 lipca 2015, sygn. I CSK 548/14, Legalis nr 1325756.
 62. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 26 października 2012 r., sygn. I ACa 957/12, Legalis nr 721880, http://orzeczenia.krakow.sa.gov.pl/content/$N/152000000000503_I_ACa_000957_2012_Uz_2012-10-26_001, dostęp: 17 marca 2017.