Tom 1 Nr 1 (2018): Godność i wartość rodziny
Varia

Święta Rita zamiast Temidy – kilka uwag o mediacji i koncyliacji w sprawach rodzinnych

Mariusz Trela
Bio

Opublikowane 2018-12-12

Słowa kluczowe

 • dialog,
 • dobro dziecka,
 • konflikt rozwodowy,
 • mediacja,
 • postępowanie sądowe

Jak cytować

Trela, M. (2018). Święta Rita zamiast Temidy – kilka uwag o mediacji i koncyliacji w sprawach rodzinnych. The Legal Culture, 1(1), 148–162. https://doi.org/10.37873/legal.2018.1.1.16

Abstrakt

Autor opisuje – dostrzeganą z praktyki- niewydolność postępowańsądowych wymiaru sprawiedliwości w sprawach rodzinnych. W arty-kule analizowane są negatywne aspekty postępowań sądowych. Autorpostuluje aby zamiast postępowań sądowych w sprawach rodzinnychczęściej stosować mediację, której istotą jest dialog. W tekście przed-stawiona jest ponadto sylwetka św. Rity jako patronki dialogu, któregoposzukiwanie (m. in. z racji koniecznej ochrony dóbr dziecka) stanowiniezbędny element prowadzenia postępowań około rozwodowych.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

 1. Antolak-Szymanski K., Piaskowska O.M., Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 2. Brągiel J., Skutki rozwodu rodziców – z perspektywy dorosłego życia, „Roczniki Socjologii Rodziny” t. 11, 1999.
 3. Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami, wyd. 2, Oficyna Wydawnicza UNUS, Wałbrzych 1999.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE L z dnia 24 maja 2008 r.).
 5. Flejszar R., Gajda-Roszczynialska K., [w:] Mediacja. Teoria, normy, praktyka, red. K. Płeszka, J. Czapska, M. Araszkiewicz i M. Pękala, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 6. Giovetti P., Rita z Cascii. Święta od spraw niemożliwych, tłum. K. Stopa, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017.
 7. Gmurzyńska E., Morek R., Mediacje. Teoria i praktyka, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 8. Gójska A., Huryn V., Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2007.
 9. Górecka A., Rola dziecka w procesie rozwodowym swoich rodziców. Aspekty prawno-psychologiczne, „Pedagogia Ojcostwa” t. 11, nr 2, 2005.
 10. Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 11. Kazimierczak M., Kazimierczak J., Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik, Difin, Warszawa 2015.
 12. Larsson L., Porozumienie bez przemocy w mediacjach. Jak być trzecią stroną w konflikcie, tłum. B. Pawłowska-Montwiłł, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2017.
 13. Rutkowska-Ząbczyk E., art. 212 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. E. Marszałkowska-Krześ, wyd. 17, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017, SIP Legalis.
 14. Stojanowska W., Dobro dziecka w aspekcie sprawowanej nad nim władzy rodzicielskiej, „Studia nad Rodziną” t. 4, nr 1, 2000.
 15. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2016, poz. 623).
 16. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93).