Tom 1 Nr 1 (2018): Godność i wartość rodziny
Artykuły

Przebieg ciąży a zdrowie matki i dziecka w wybranych orzeczeniach sądu lekarskiego

Iwona Wrześniewska-Wal
Bio

Opublikowane 2018-12-12

Słowa kluczowe

 • ciąża,
 • należyta staranność,
 • ochrona życia,
 • odpowiedzialność zawodowa,
 • położnictwo

Jak cytować

Wrześniewska-Wal, I. (2018). Przebieg ciąży a zdrowie matki i dziecka w wybranych orzeczeniach sądu lekarskiego. The Legal Culture, 1(1), 72–84. https://doi.org/10.37873/legal.2018.1.1.11

Abstrakt

Artykuł opisuje obowiązki lekarza i jego zawodową odpowiedzial-ność względem ciężarnej matki i jej dziecka w ramach krajowego po-rządku prawnego. Tekst stanowi próbę analizy ukazującej specyfikę pra-cy lekarza, podejmującego działania w aspekcie ochrony życia. Autorkadefiniuje pojęcie należytej staranności w położnictwie i pokazuje jejstosowanie na przykładach orzeczeń sądu lekarskiego.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

 1. Banasiak M., Od objawu do działania. Problemy metodologiczne procedury diagnostyczno-terapeutycznej w medycynie, „Studia Metodologiczne”, z. 30, 2013.
 2. Brzeziński T., Etyka lekarska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
 3. Daszkiewicz K., Uchylenie odpowiedzialności lekarza za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, „Palestra”, t. 46, nr 11–12, 2002, http://palestra.pl/old/index.php?go=artykul&id=831, dostęp: 1 sierpnia 2018.
 4. Dziekoński J., Standard broni lekarzy, wywiad zamieszczony na portalu Medycyna Praktyczna, https://www.mp.pl/ginekologia/wywiady/185422,standard-broni-lekarzy, dostęp: 21 kwietnia 2018.
 5. Haberko J., Prokreacja. Kilka uwag komentarza do art. 38–39a Kodeksu Etyki Lekarskiej, „Medyczna Wokanda”, nr 6, 2014, https://wil.org.pl/wp-content/uploads/Joanna_Haberko_Prokreacja.-Kilka-uwag-komentarza-do-art.-38%E2%80%9339a-Kodeksu-etyki-lekarskiej.pdf, dostęp: 1 sierpnia 2018.
 6. Kodeks Etyki Lekarskiej z dnia 2 stycznia 2004 r.
 7. Łuków P., Kodeks etyki to nie wszystko, „Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej »Medium«”, nr 6–7, czerwiec–lipiec 2016.
 8. Muszala A., Jaranowski P., Kodeks etyki lekarskiej – odcinek 15: Z należytą starannością, poświęcając swój czas, „Medycyna Praktyczna”, nr 5, 2014.
 9. Nowe standardy opieki okołoporodowej: czego mogą oczekiwać rodzące?, „Rynek Zdrowia” 5 kwietnia 2018, http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Ginekologia-i-poloznictwo/Nowe-standardy-opieki-okoloporodowej-czego-moga-oczekiwac-rodzace,182826,209.html, dostęp: 1 maja 2018.
 10. Olejnik S., Etyka lekarska, Wydawnictwo Unia, Katowice 1995.
 11. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 r., sygn. K 26/96, OTK ZU 1997, nr 2, poz. 19.
 12. Orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Poznaniu z dnia 16 lipca 2015 r., sygn. 56/WU/2015 (niepublikowane).
 13. Orzeczenie Naczelnego Sądu Lekarskiego z dnia 7 kwietnia 2016 r., sygn. NSL Rep. 178/OWU/15 (niepublikowane).
 14. Orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Łodzi z dnia 27 października 2016 r., sygn. 11/Wu/2013 (niepublikowane).
 15. Orzeczenie Naczelnego Sądu Lekarskiego z dnia 17 czerwca 2016 r., sygn. NSL Rep. 36/OUW/16 (niepublikowane).
 16. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2016 r., sygn. SDI 71/15, SIP Legalis nr 1433064.
 17. Rek T., Hajdukiewicz D., Lekarz a prawa pacjenta. Poradnik prawny, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych (Dz. U. 2015, poz. 2007).
 19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego (Dz. U. 2015, poz. 1997).
 20. Rozpoznanie różnicowe w medycynie wewnętrznej. Od objawu do rozpoznania, tom. 1, red. W. Siegenthaler, red. wyd. pol. P. Zaborowski, MediPage, Warszawa 2009.
 21. Safjan M., Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.
 22. Stanowisko nr 16/18/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r., https://www.nil.org.pl/aktualnosci/stanowiska-prezydium-nrl-podjete-20-kwietnia-2018-r, dostęp: 21 kwietnia 2018.
 23. Świderska M., Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2007.
 24. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, red. E. Zielińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 25. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016, poz. 1638 z późn. zm.).
 26. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009 Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.).
 27. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 960).
 28. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2018, poz. 617).
 29. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017, poz. 1318).
 30. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
 31. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 32. Wędrychowska E., Wrześniewska-Wal I., System ochrony zdrowia po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego – uwarunkowania kolejnej reformy służby zdrowia (sprawozdanie z seminarium „Prawa i Medycyny”, Warszawa 2.04.2004 r.), „Prawo i Medycyna”, nr 2, 2004.
 33. Wrześniewska-Wal I., Wpływ Kodeksu etyki lekarskiej na wykonywanie zawodu lekarza. Analiza orzecznictwa i praktyka sądów lekarskich, [w:] Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka. Monografia. Rzecznik Praw Obywatelskich, red. A. Białek i M. Wróblewski, Warszawa 2016.
 34. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 stycznia 2004 r., sygn. K 14/03, OTK-A 2004, nr 1, poz. 1.
 35. Wyrok Sądu Najwyższego z 10 lutego 2010 r., sygn. V CSK 287/09, LEX nr 786561.
 36. Zaborowski P., Filozofia postępowania lekarskiego, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1990.
 37. Zajdel J., Moc prawna standardów medycznych i wytycznych praktyki klinicznej, https://prawo.mp.pl/publikacje/prawomedyczne/52342,moc-prawna-standardow-medycznych-i-wytycznych-praktyki-klinicznej, dostęp: 21 kwietnia 2018.
 38. Zieliński P., Kilka słów o pojęciu oraz rodzajach błędu medycznego, „Medyczna Wokanda”, nr 8, 2016, s. 191–192, https://wil.org.pl/wp-content/uploads/13-Zielinski.pdf, dostęp: 1 sierpnia 2018.
 39. http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/organizacja-ochrony-zdrowia/standardy-medyczne, dostęp: 13 kwietnia 2018.