Tom 1 Nr 2 (2018): Godność jako źródło praw i wolności
Artykuły

Godność życia ludzkiego w świetle Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Marcin Kulczyk
Bio
Grégor Puppinck
Bio

Opublikowane 30-12-2019

Słowa kluczowe

 • ewolucja praw,
 • godność,
 • ochrona życia ludzkiego,
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Jak cytować

Kulczyk, M., & Puppinck, G. (2019). Godność życia ludzkiego w świetle Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. The Legal Culture, 1(2), 18–30. https://doi.org/10.37873/legal.2018.1.2.20

Abstrakt

Artykuł analizuje ewolucję praw człowieka jaka dokonała się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Autorzy przedstawiają jakie było rozumienie godności i ochrony życia ludzkiego przez twórców Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 r., a następnie opisują jak zmieniało się jej rozumienie, w szczególności w odniesieniu do ochrony życia.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

 1. Akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie podpisany w Helsinkach w dniu 1 sierpnia 1975 r., tekst dostępny w wersji polskiej na stronie: http://web.archive.org/web/20160508202207/http://stosunki-miedzynarodowe.pl:80/traktaty/akt_koncowy_KBWE.pdf, dostęp: 10 października 2018.
 2. Amerykańska Konwencja Praw Człowieka (Pakt z San José) z dnia 22 listopada 1969 r., tekst dostępny na stronie: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/inne/1969a-c0.html, dostęp: 10 października 2018.
 3. Amerykańska Konwencja Praw Człowieka z 22 listopada 1969 r., artykuł 4, tekst dostępny na stronie Kancelarii Sejmu RP: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/inne/1969a-c1.html, dostęp: 10 października 2018.
 4. Encyklika Pacem in terris papieża Jana XXIII z dnia 11 kwietnia 1963 r., par. 145, tekst dostępny na stronie Fundacji Opoka: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_xxiii/encykliki/pacem_in_terris_11041963.html, dostęp: 10 października 2018.
 5. European Court of Human Rights, Vo v. France [GC], 8 July 2004, no. 53924/00.
 6. European Court of Human Rights, Lambert and others v. France [GC], no. 46043/14, 5 June 2015.
 7. European Court of Human Rights, Charles Gard and others v. the United Kingdom, no. 39793/17, 27 June 2017.
 8. European Court of Human Rights, Pretty v. The United Kingdom, 29 April 2002, no. 2346/02.
 9. European Court of Human Rights, Koch v. Germany, 19 July 2012, no. 497/09.
 10. European Court of Human Rights, Gross v. Switzerland, 30 September 2013, no. 67810/10.
 11. European Court of Human Rights, Haas v. Switzerland, no. 31322/07, 20 January 2011.
 12. European Court of Human Rights, Pretty c. Royaume-Uni, 2002, précité.
 13. Europejska Konwencja Praw Człowieka, Rzym, 4 listopada 1950 r., artykuł 2, dostępna na stronie Kancelarii Sejmu RP: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/re/1950a.html, dostęp: 10 października 2018.
 14. Human Rights Committee, General comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life, CCPR/C/GC/36, 30 October 2018, tekst dostępny na stronie UN Treaty Body Database: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36
 15. _8785_E.pdf, dostęp: 10 października 2018.
 16. Inter-American Court of Human Rights Case of Artavia Murillo et al. („In Vitro Fertilization”) v. Costa Rica Judgment of November 28, 2012.
 17. Karta Narodów Zjednoczonych podpisana 26 czerwca 1945 r., preambuła dostępna na stronie Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie: http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/karta_onz.php, dostęp: 10 października 2018.
 18. Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., tekst dostępny na stronie Kancelarii Sejmu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19770380167, dostęp: 10 października 2018.
 19. PACE, Recommendation 779 (1976), Rights of the sick and dying.
 20. PACE, Recommendation 1418 (1999) Protection of the human rights and dignity of the terminally ill and the dying.
 21. PACE, Resolution 1859 (2012), Protecting human rights and dignity by taking into account previously expressed wishes of patients.
 22. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona 10 grudnia 1948 r., dostępna na stronie UNESCO: http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf, dostęp: 10 października 2018.
 23. Proposition du Groupe de travail de la Commission sur le statut des femmes, Travaux préparatoires, E/CN.4/SR.35.
 24. Protokół nr 13 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, dotyczący zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, Rada Europy, Wilno, 3 maja 2002 r.
 25. Puppinck P., Les droits de l’homme dénaturé [Prawa człowieka wynaturzonego], [b.m.] listopad 2018.
 26. Puppinck G., Hougue de La C., L’effrayant” arrêt Lambert – Commentaire de l’arrêt ECHR, „Lambert et Autres Contre France”, GC, n°46043/14, 5 juin 2015, RGDM, no. 56, 2015.
 27. Puppinck G., Hougue de La C., The Right to Assisted Suicide in the Case Law of the European Court of human rights, „The International Journal of Human Rights”, vol. 18, 2014, issue 7–8, p. 735–755. DOI: https://doi.org/10.1080/13642987.2014.926891
 28. Revue des Travaux de l’Académie des Sciences morales et politiques, procès-verbaux, 1949/2.
 29. Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna.
 30. Trials of the War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10, Nuremberg October 1946–April 1949, Volume V, Washington, DC: Government Printing Office, 1950.
 31. United Nations, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no 14: Le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art. 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), 2000.
 32. Villey M., Le droit et les droits de l’homme [Prawo i prawa człowieka], Paris, PUF, coll. Quadrige, 1983.