Tom 1 Nr 1 (2018): Godność i wartość rodziny
Varia

Konflikty okołorozwodowe i próby minimalizowania ich negatywnych skutków dla dzieci – z doświadczeń sędziego rodzinnego i Ośrodka Mediacji

Marta Jarząbek-Słobodzian
Bio
Krystyna Gotkowska-Basińska
Bio
Anna Świętek
Bio

Opublikowane 2018-12-12

Słowa kluczowe

 • dobro dziecka,
 • konflikt okołorozwodowy,
 • procedury sądowe,
 • rozpad rodziny

Jak cytować

Jarząbek-Słobodzian, M., Gotkowska-Basińska, K., & Świętek, A. (2018). Konflikty okołorozwodowe i próby minimalizowania ich negatywnych skutków dla dzieci – z doświadczeń sędziego rodzinnego i Ośrodka Mediacji. The Legal Culture, 1(1), 132–146. https://doi.org/10.37873/legal.2018.1.1.15

Abstrakt

Opracowanie jest próbą ukazania sytuacji rozstania rodzicówz punktu widzenia doświadczeń sędziego rodzinnego oraz działańwspierających, kierowanych do rodziców i dzieci w sytuacji rozpadurodziny, prowadzonych przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż. Z jednejstrony postępowania sądowe i orzeczenia są wydawane przez sądy kie-rujące się dobrem dziecka. Z drugiej jednak strony przyczyniają się dotworzenia podstaw do eskalacji konfliktu między stronami, co sprawia,że dziecko, przeżywające rozpad swojej rodziny, uwikłane jest w walkęnajbliższych sobie osób, a rodzice często zmuszają dziecko do wybo-ru pomiędzy ojcem a matką. Opracowanie sygnalizuje potrzebę zmianw procedurach sądowych i konieczność podejmowania działań wspie-rających rodziców po rozstaniu, kierujących ich uwagę na przyszłośći dobro dzieci.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

 1. Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
 2. Cudak H., Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
 3. Cudak H., Zagrożenia emocjonalne i społeczne dzieci z rodzin rozwiedzionych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 4. Czerederecka A., Manipulowanie dzieckiem przez rodziców rywalizujących o udział w opiece, „Dziecko Krzywdzone” t. 7, nr 4, 2008.
 5. Czerederecka A., Syndrom odosobnienia od jednego z rodziców u dzieci z rozbitych rodzin, „Nowiny Psychologiczne” nr 4, 1999.
 6. Emery R.E., The Children’s Bill Of Rights in Divorce, http://emeryondivorce.com/childrens_bill_of_rights_in_divorce.php, dostęp: 10 października 2017.
 7. Gójska A., Mediacja w sprawach rodzinnych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2011.
 8. Jędrejek G., Komentarz do art. 95 k.r.o., LEX nr 157286 (Dz. U. 1964 Nr 9, poz. 59).
 9. Kaja B.M., Wróblewska A.W., Psychospołeczne funkcjonowanie Dorosłych Dzieci Rozwiedzionych Rodziców, [w:] Małżeństwo, rodzina, rozwód, red. B.M. Kaja, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013.
 10. Małżeństwo: męskość, kobiecość, miłość, konflikt, red. H. Liberska i M. Matuszewska, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001.
 11. Olszewska A., Dziecko w konflikcie okołorozwodowym. Widziane i niewidziane, referat wygłoszony na 14. Ogólnopolskiej Konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”, Warszawa, 23–24 października 2017 r.
 12. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, 1 Krl 3,23–27, wyd. 5, Pallottinum, Poznań 2014, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1232, dostęp: 3 sierpnia 2018.
 13. Przybyła-Basista H., Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.
 14. Reynolds L.R., Pomóż dziecku przetrwać rozwód. Poradnik dla rozwodzących się rodziców, tłum. A. Pajek, Wydawnictwo Bis, Warszawa 2012.
 15. Sokołowski T., Komentarz do art. 95 k.r.o., LEX 2010 (Dz. U. 1964 Nr 9, poz. 59).
 16. Stojanowska W., Ochrona dziecka przed negatywnymi skutkami konfliktu między jego rodzicami, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 1997.
 17. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 Nr 9, poz. 59).
 18. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43, poz. 296).
 19. Wallerstein J.S., Blakeslee S., Rozwód. A co z dziećmi? Jak uchronić własne dzieci przed negatywnymi skutkami rozwodu, tłum. C.E. Urbański, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2005.