Vol. 2 No. 1 (2019): In Memoriam: Czesław Martyniak
Articles

The Influence of Liberal nad Christian Tradition on the Creation of Universal Declaration of Human Rights and the Contemporary Understanding of Human Rights

Tomasz Rowiński
Bio
Published 9.11.2020
Keywords
  • human rights,
  • natural law,
  • Christian philosophy,
  • modern philosophy,
  • political philosophy,
  • philosophy of law
  • ...More
    Less
How to Cite
Rowiński, T. (2020). The Influence of Liberal nad Christian Tradition on the Creation of Universal Declaration of Human Rights and the Contemporary Understanding of Human Rights. The Legal Culture, 2(1), 125-141. https://doi.org/10.37873/legal.2019.2.1.65

Abstract

The study describes the changes in the concept of natural law and their impact on the formation of the Universal Declaration of Human Rights. In particular, it considers the impact of the evolution in the understanding of political activity in the Catholic Church, which has been achieved through the influence of Jacques Maritain's thoughts on the work on the text of the Convention, as well as the way in which the liberal-Enlightenment approach to natural law has developed. The study tries to answer the question why the liberal-Enlightenment tradition has rejected the concept of natural law, and why it interprets human rights completely differently from the position of the Catholic Church for example.  

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amnesty International opowiada się za możliwością dokonania aborcji przez kobiety w niebezpieczeństwie, 14.06.2007, https://amnesty.org.pl/amnesty-international-opowiada-si%C4%99-za-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci%C4%85-dokonania-aborcji-przez-kobiety-w-niebezpiecze%C5%84stwie/, dostęp: 16.03.2020.

Bars H., Polityka według Maritaina, przeł. J. Łoś, Londyn 1969.

Benedykt XVI, Do uczestników kongresu zorganizowanego przez Europejską Partię Ludową, „L’Osservatore Romano” (edycja polska), 8 (2006).

Benedykt XVI, Multiplikacja praw i niszczenie pojęcia prawa. Zagadnienia do dyskusji wokół książki Marcella Pery „Kościół, prawa człowieka i oderwanie od Boga”, przeł. M. Górecka, K. Kozak, [w:] Ratzinger J. (Benedykt XVI), Uwolnić wolność. Wiara a polityka w trzecim tysiącleciu, Teksty wybrane, t. 5, Polityka i wiara, Lublin 2018.

Benedykt XVI, Wykład w Ratyzbonie, „Christianitas”, nr 29–30 (2006).

Bolté P.-É., Les droits de l‘homme et la papauté contemporaine. Synthèse et textes, Montreal 1975.

Borkowska M., Antyintelektualizm, [w:] Borkowska M., Oślica Balaama. Apel do duchownych panów, Kraków 2018, s. 49–58.

Bortkiewicz P., Noury R., Watykan kontra Amnesty International, dwugłos, „Rzeczpospolita” z 14.06.2007, https://archiwum.rp.pl/artykul/690620-Watykan-kontra-Amnesty-International.html, dostęp: 03.04.2020.

Dickès-Lafargue G., Dylemat Maritaina, przeł. P. Milcarek, „Christianitas”, nr 45–46 (2011).

Domagają się prawa do zabijania, „Gość Niedzielny”, nr 18 (2008), https://www.gosc.pl/doc/767475.Domagaja-sie-prawa-do-zabijania, dostęp: 16.03.2020.

Dostępność bezpiecznej i legalnej aborcji w Europie, rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 1607 (2008), http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xNzYzOCZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTE3NjM4, dostęp: 05.05.2020.

Grad P., O pojęciu tradycji. Studium krytyczne kultury pamięci, Warszawa 2017.

Grzybowski J., Maritain i nowa cywilizacja chrześcijańska, Warszawa 2007.

Hemming L., Kult jako objawienie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość katolickiej liturgii, przeł. L. Bigaj, Kraków 2019.

Jana XXIII, Pacem in terris, oprac. J. Majka, wyd. 1, Paris 1963.

Jan Paweł II, Przemówienie Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II wygłoszone na forum 50. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (Nowy Jork, 5 października 1995 r.), „Materiały i studia”, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, nr 100 (1996).

John Paul II, Address of His Holiness Jahn Paul II to the 34th General Assembly of the United Nations, New York,Tuesday, 2 October 1979, http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1979/october/documents/hf_jp-ii_spe_19791002_general-assembly-onu.html, data dostępu 16.09.2020,

Jurek M., Między chrześcijańską cywilizacją a Chrześcijańską Demokracją, „Christianitas” z 11.26.2012, http://christianitas.org/news/marek-jurek-miedzy-chrzescijanska-cywilizacja-a-chrzescijanska-demokracja/, dostęp: 16.03.2020.

Kerr F., Katoliccy teolodzy XX wieku. Od neoscholastyki do mistyki oblubieńczej, przeł. A. Wojtasik, Kraków 2011.

Komitety ONZ: Ochrona płodu musi ustąpić przed prawami kobiet, oko.press, 30.05.2018, https://oko.press/komitety-onz-ochrona-plodu-musi-ustapic-przed-prawami-kobiet-analiza/ dostęp: 14.06.2020.

Kośmiński P., Aborcja. Komisarz praw człowieka Rady Europy wzywa polski parlament do odrzucenia projektu ustawy, „Gazeta Wyborcza” z 23.03.2018, https://wyborcza.pl/7,75398,23179212,aborcja-komisarz-praw-czlowieka-rady-europy-wzywa-polski-parlament.html?disableRedirects=true, dostęp: 16.03.2020.

Lévi-Strauss C., Myśl nieoswojona, przeł. A. Zajączkowski, Warszawa 1969.

MacIntyre A., Bóg, filozofia, uniwersytety. Wybrane zagadnienia z historii katolickiej tradycji filozoficznej, przeł. A. Łagodzka, Warszawa 2013.

Maritain J., Człowiek i państwo, przeł. A. Grobler, Kraków 1993.

Maritain J., Humanizm integralny, przeł. M. Reutt, Warszawa 1981.

Maritain J., On the Philosophy of History, New York 1957.

Maritain J., Primauté du spirituel, Paris 1927.

Mazurek F.J., Stanowisko Kościoła wobec Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, „Ethos”, t. 12, nr 1–2 (1999), http://dlibra.kul.pl/Content/29966/20_stanowisko_kosciola.pdf, dostęp: 13.03.2020.

Palko V., Lwy nadchodzą. Jak obronić chrześcijańską Europę?, przeł. zespół pod kier. Ł. Wojciechowskiego, Gdańsk 2019.

Pascal B., Myśli, przeł. T. Żeleński, Warszawa 1989.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Warszawa 1958.

Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zatrzymajaborcję.pl, dostęp: 16.03.2020.

Rowiński T., Cywilizacja przemocy. Bardzo krótkie wprowadzenie do nowoczesnej kultury liberalnej, „Christianitas”, nr 67–68 (2017).

Rowiński T., Między sensus catholicus a secular reason. Katolickie potyczki z politycznością, [w:] Rowiński T., Bękarty Dantego. Szkice o zanikaniu i odradzaniu się widzialnego chrześcijaństwa, Kraków 2015, s. 195–222.

Rowiński T., Czy wszyscy jesteśmy antyklerykałami? Od autonomii świeckości do antyklerykalizmu politycznego, [w:] Rowiński T., Bękarty Dantego. Szkice o zanikaniu i odradzaniu się widzialnego chrześcijaństwa, Kraków 2015, s. 303–336.

Rowiński T., Konserwatyzm jako polityka postchrześcijańska, „Christianitas”, nr 78 (2019).

Rybińska A., Gmiter M., Lekcje o seksie albo więzienie, „Rzeczpospolita” z 10.03.2011, https://www.rp.pl/artykul/624774-Lekcje-o-seksie-albo-wiezienie.html, dostęp: 16.03.2020.

Szlachta B., Nowożytny przełom w pojmowaniu prawa naturalnego, [w:] Szlachta B., Wokół katolickiej myśli politycznej, Kraków 2008.

Szymański K., Chrześcijańska rodzina wobec państwa i w świetle prawa, a szanse, problemy, zagrożenia, konflikty, rejestracja wykładu wideo z 29.10.2015, https://teologiapolityczna.pl/konrad-szymanski-chrzescijanska-rodzina-wobec-panstwa-2, dostęp: 17.03.2020.