Vol. 1 No. 1 (2018): Dignity and Value of the Family
Articles

Godność i wartość rodziny na straży należnych jej praw

Tadeusz Jasudowicz
Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)
Bio
Published 12.12.2018
Keywords
 • autonomy of the family,
 • protection of family rights,
 • international law,
 • principle of subsidiarity
How to Cite
Jasudowicz, T. (2018). Godność i wartość rodziny na straży należnych jej praw. The Legal Culture, 1(1), 8-25. https://doi.org/10.37873/legal.2018.1.1.5

Abstract

In the text, particular attention was paid to the key nature of public reflection regarding the protection of human rights. In a special way the article presents international regulations guaranteeing the protection of family rights. The text analyzes the meaning of family’s “dignity” and “values” as general premises used in the interpretation of family-related rights. The author also decided to refer extensively to the document of the Charter of Family Rights still undervalued in the public debate. The article presents international regulations guaranteeing protection of family rights. The text analyses the meaning of “dignity” and “value” of the family as general premises used in the interpretation of family rights

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym Familiaris consortio z 22 listopada 1981 r.
 2. Amerykańska Konwencja Praw Człowieka (Pakt z San José)
 3. Codex iuris canonici, auctoritateIoannis Pauli PP. II promulgatus, przekł. polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum, Poznań 1984, ks. IV, cz. I, tyt. VII, Małżeństwo, kan. 1055–1165, [w:] O małżeństwie i rodzinie. Wypisy z nauczania Ojca Świętego, oprac. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 4. Conseil de l’Europe. Comitéd’ Experts Indépendants de la Charte Sociale Européenne, Conclusions I/A, s. 26, 59, 75, [w:] Prawa rodziny – prawa w rodzinie w systemie Europejskiej Karty Socjalnej. Orzecznictwo Komitetu Niezależnych Ekspertów, tłum. i oprac. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 5. Deklaracja w sprawie Postępu i Rozwoju Społecznego z 11 grudnia 1969 r., art. 4, [w:] Human Rights. A Compilation of International Instruments, United Nations, New York 1988.
 6. Europejska Karta Społeczna (Dz. U. 1999 Nr 8, poz. 67).
 7. Europejskie standardy bioetyczne. Wybór materiałów, tłum. i oprac. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1998.
 8. General Comment z 24 lipca 1990 r., pkt 2, [w:] Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. Zbiór dokumentów, tłum. i oprac. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 9. Glombik K., Legalizacja prawna związków homoseksualnych. Dokument Kongregacji Nauki Wiary w komentarzach prasy niemieckiej, [w:] Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI wieku. Prawo i etyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, red. P. Morciniec, S.L. Stadniczeńko, Opole 2004.
 10. Grocholewski Z., „Karta Praw Rodziny” w perspektywie zamierzonego celu, [w:] Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. Materiały krajowej konferencji naukowej, Toruń, 22–23 X 1998 r., red. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 11. Gronowska B., Jasudowicz T., Balcerzak M., Lubiszewski M., Mizerski R., Prawa człowieka i ich ochrona, wyd. 2, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2010.
 12. Jasudowicz T., Konstrukcja normatywna międzynarodowo chronionych praw człowieka, [w:] B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona, wyd. 2, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2010.
 13. Jasudowicz T., Między sumieniem a orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego” t. 8, 2017. DOI: https://doi.org/10.31648/prpc.1426
 14. Jasudowicz T., Miejsce i rola kategorii godności osoby ludzkiej w systemie Europejskiej Karty Socjalnej, „Prawo i Więź” t. 4, nr 1, 2015.
 15. Jasudowicz T., Odzyskiwanie godności w europejskim systemie ochrony praw człowieka (Cz. II – bez cz. I i zakończenia), „Prawo i Więź” t. 6, nr 4, 2017.
 16. Jasudowicz T., O potrzebie rzeczywistego upodmiotowienia rodziny, [w:] Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, red. M. Andrzejewski i in., Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2008.
 17. Jasudowicz T., Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego” t. 4, 2013.
 18. Jasudowicz T., Przeciwko „żelaznym kurtynom” w prawach człowieka, [w:] Międzynarodowe pakty praw człowieka w polskim ustawodawstwie i w praktyce organów ochrony prawa. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN w dniu 14 grudnia 1995 roku, red. L. Wiśniewski, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN, Warszawa–Poznań 1996.
 19. Jasudowicz T., Rodzina jako podmiot uprawniony w systemie Europejskiej Karty Socjalnej w świetle dorobku Europejskiego Komitetu Praw Socjalnych, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego” t. 7, 2016.
 20. Jasudowicz T., Zagadnienia wstępne, [w:] B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona, wyd. 2, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2010.
 21. Karta Praw Rodziny przedłożona przez Stolicę Apostolską wszystkim osobom, instytucjom i władzom zainteresowanym misją rodziny we współczesnym świecie, 22 października 1983 r., tłum. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1998.
 22. Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych: Poszanowanie życia rodzinnego i domowego, [w]: Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Wybór dokumentów, wyb. i oprac. A. Bieńczyk-Missala, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 23. List do rodzin Gratissimam sane z 2 lutego 1994 r., [w:] O małżeństwie i rodzinie. Wypisy z nauczania Ojca Świętego, oprac. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 24. Machinek M., Prawa rodziny w XXI w. w kontekście ewolucji pojęcia rodziny, [w:] Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI wieku. Prawo i etyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, red. P. Morciniec, S.L. Stadniczeńko, Opole 2004.
 25. Michalska A., Sandorski J., Rodzina jako podmiot międzynarodowo chronionych praw człowieka. Traktaty generalne, [w:] Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. Materiały krajowej konferencji naukowej, Toruń, 22–23 X 1998 r., red. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 26. Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Wybór źródeł, oprac. M. Balcerzak, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2007, II-A/12.
 27. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (Dz. U. 1977 Nr 38, poz. 169).
 28. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz. U. 1977 Nr 38, poz. 167).
 29. Mizerski R., Prawa człowieka a poligamia, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego” t. 7, 2016.
 30. Mizerski R., Rodzina w perspektywie zasady solidarności, [w:] Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. Materiały krajowej konferencji naukowej, Toruń, 22–23 X 1998 r., red. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 31. O małżeństwie i rodzinie. Wypisy z nauczania Ojca Świętego, oprac. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 32. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich, red. J. Bartoszewicz, R. Fordoński, T. Jasudowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Prawa i Administracji, Olsztyn 2012.
 33. Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, tłum. i oprac. B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, wyd. 3, Wydawnictwo Comer, Toruń 1996.
 34. Prawa ojców w orzecznictwie strasburskim. W hołdzie Jubilatowi Profesorowi Tadeuszowi Smyczyńskiemu, oprac. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2008.
 35. Prawa rodziny – prawa w rodzinie w systemie Europejskiej Karty Socjalnej. Orzecznictwo Komitetu Niezależnych Ekspertów, tłum. i oprac. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 36. Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. Materiały krajowej konferencji naukowej, Toruń, 22–23 X 1998 r., red. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 37. Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. Orzecznictwo strasburskie, wybór i oprac. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 38. Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. Zbiór dokumentów, tłum. i oprac. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 39. Sandorski J., Autorski projekt konwencji o prawach rodziny, [w:] Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. Materiały krajowej konferencji naukowej, Toruń, 22–23 X 1998 r., red. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 40. Sękowska-Kozłowska K., Artykuł 23: Ochrona małżeństwa i rodziny, [w:] Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, red. nauk. R. Wieruszewski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 41. Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 4, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2005.
 42. Stadniczeńko L., Rodzina i jej prawa w świetle Karty Praw Rodziny 1983, [w:] Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. Materiały krajowej konferencji naukowej, Toruń, 22–23 X 1998 r., red. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 43. Szkice o godności człowieka, red. M. Piechowiak i T. Turowski, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012.
 44. Uchwała z 22 października 1998 r., [w:] Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. Materiały krajowej konferencji naukowej, Toruń, 22–23 X 1998 r., red. T. Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 45. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 stycznia 2010 r., Sprawa Jaremowicz p. Polsce.
 46. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 stycznia 2010 r., Sprawa Frasik p. Polsce.
 47. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 17 października 1986 r., Case of Rees v. the United Kingdom.
 48. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 27 września 1990 r., Case of Cossey v. the United Kingdom.
 49. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 26 marca 1992 r., Case of B. v. France.
 50. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 30 lipca 1998 r., Case of Sheffield and Horsham v. the United Kingdom.
 51. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 22 kwietnia 1997 r., Case of X., Y. and Z. v. the United Kingdom.
 52. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 11 lipca 2002 r., Case of Christine Goodwin v. the United Kingdom.
 53. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 11 lipca 2002 r., Case of L. v. the United Kingdom.
 54. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 16 lipca 2014 r., Case of Hamalainen v. Finland.
 55. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 24 czerwca 2010 r., Case of Schalk and Kopf v. Austria.
 56. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 22 lipca 2010 r., Case of P.B. and J.S. v. Austria.
 57. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2 marca 2010 r., Case of Kozak v. Poland.
 58. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 30 czerwca 2016 r., Affaire Taddeucci et McCall c. Italie.
 59. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 22 stycznia 2008 r., Case of E.B. v. France.
 60. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 18 lutego 2013 r., Case of X. and Others v. Austria.